Deze pagina beschrijft het afgesproken Kwaliteitskader van de Pilot Microcredentials voor Professionals zoals deze standaard in de metadata van ieder badgeclass die voor het gebruik in deze pilot wordt aangemaakt.
Deze informatie wordt automatisch ingevuld in de metadata van het Gerelateerd onderwijskundig raamwerk bij een badgeclass

Zie ook het voorbeeld van een badgeclass op https://demo.edubadges.nl/badgeclass/InKCbP-xRj-Pstw0e9mlTQ/overview

In de Edubadges code: https://github.com/edubadges/edubadges-ui/blob/develop/src/util/microcredentials.js

 

Naam: Kwaliteitskader Pilot Microcredentials voor Professionals

Raamwerk: Pilot microcredentials voor professionals

URL: https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/pilot-microcredentials/

Code: Kwaliteitskader

Omschrijving:

Deze microcredential is uitgegeven in het kader van de landelijke pilot microcredentials binnen het hoger onderwijs in Nederland

De microcredential is een betrouwbaar certificaat waarmee professionals kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na succesvolle afronding van een onderwijseenheid. De microcredential geeft met andere woorden een zelfstandige waarde aan een kleinere onderwijseenheid.

Deze microcredential is uitgegeven in het kader van de pilot microcredentials binnen het Nederlandse Hoger Onderwijs en staat voor kwaliteit. Door de besturen van de koepels Vereniging Hogescholen (VH) en Universiteiten Nederland (UNL) zijn de onderstaande kwaliteitsafspraken vastgesteld, waar deze microcredential aan voldoet. 

Kwaliteitskader van de pilot microcredentials

Rond de minimale (interne) kwaliteitszorg van microcredentials

 1. De kwaliteit van het met microcredentials gecertificeerde onderwijs wordt geborgd op basis van de Standaarden en richtlijnen voor kwaliteitszorg in de Europese hogeronderwijsruimte (ESG) [1].
 2. Het CvB is bekend met en kiest bewust voor het aanbod van de microcredentials vanuit de LLO-visie van de instelling.
 3. De instelling heeft een intern kwaliteitszorg-proces ingericht voor het ontwerp, erkenning en de borging van kwaliteit van de microcredentials.
 4. Er is door de instelling een orgaan of meerdere organen aangewezen welke het eindniveau van microcredential-gecertificeerd onderwijs kan garanderen.
 5. Er is een vorm van onderwijsevaluatie, inspraak en mogelijkheid tot indienen klachten georganiseerd voor deelnemers van mc-gecertificeerd onderwijs.

Voorwaarden voor de deelnemende instellingen aan het onderwijs

 1. De richtlijn voor microcredentials is dat het gaat om onderwijseenheden die niet kleiner zijn dan 3 EC en niet groter dan 30 EC.
 2. Het onderwijs dat gecertificeerd wordt met een microcredential is inhoudelijk gerelateerd aan het onderwijs- en/of onderzoeksportfolio van de instelling. Dit kan zowel bestaand als nieuw (door)ontwikkeld onderwijs zijn.
 3. Duidelijk is wie de beoogde doelgroep van het onderwijs is, indien nodig wat de benodigde voorkennis van de deelnemers is, wat de eventuele toelatingsvoorwaarden zijn en hoe deze getoetst worden.
 4. Het onderwijsprogramma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het voor de instromende deelnemers mogelijk de beoogde leeruitkomsten te realiseren.
 5. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de leeruitkomsten zijn en wat het onderwijsniveau en omvang is van de microcredential. De deelnemende instellingen beschrijven dit op een eenduidige manier, in lijn met Europese afspraken (Bologna) en ontwikkelingen in Brussel. Onderstaand vindt u de aanvulling van het kwaliteitskader op dit punt.
 6. Instellingen erkennen in principe de (gevalideerde) leeruitkomsten van reeds en/of elders behaalde microcredentials. Of dit eventueel leidt tot instroom en/of vrijstelling blijft vallen onder het mandaat van de Examencommissie of een ander daartoe door de instelling aangewezen orgaan.
 7. De toetsen ondersteunen het leerproces van de deelnemer en de beoordeling is valide, betrouwbaar, voor deelnemers inzichtelijk en voldoende onafhankelijk.

 De vastgestelde aanvulling op het kwaliteitskader rond het beschrijven van de inhoud van microcredentials

Voor het beschrijven van de inhoud van microcredentials nemen we het Europese kader over dat uitgaat van leerwegonafhankelijk geformuleerde learning outcomes. Learning outcomes kunnen in het Nederlands vertaald worden als leeruitkomsten en/of leerresultaten. De methodiek voor het formuleren van leeruitkomsten is aan de instelling.

In het kader van de Europese Bologna afspraken worden learning outcomes als volgt gedefinieerd [2]:

A learning outcome is a measurable result of a learning experience which allows us to ascertain to which extent / level / standard a competence had been formed of enhanced. Learning outcomes are not properties unique to each student, but statements which allow higher education institutions to measure whether students have developed their competences to the required level.

Learning outcomes describe what a learner is expected to know, understand and be able to demonstrate after successful completion of a process of learning. They are statements of concrete and verifiable signs that witness/certify how the planned competences, including the required levels of knowledge, are being developed or acquired.

Kwaliteitskader met betrekking tot het beschrijven van het niveau van microcredentials

Het niveau van microcredentials wordt op 2 manieren beschreven:

 • Door middel van goed geformuleerde leeruitkomsten die de lezer een beeld van het niveau van de microcredential geven.
 • Hiernaast hanteren instellingen de indicatoren van EQF / NLQF om het niveau van de microcredential te duiden. De instelling dient dit zelf te kunnen verantwoorden.

Kwaliteitskader met betrekking tot het beschrijven van de omvang van microcredentials

Het beschrijven van de studielast aan de hand van credits of studiebelastingsuren is breed toepasbaar voor zowel geaccrediteerd als accreditatiewaardig [3] aanbod. Dit bevordert de uitwisselbaarheid en verdient de voorkeur voor microcredentials.
Het verbinden van credits aan (de europese normen voor) studiebelasting is voor deelnemers en werkgevers relevant zodat zij een inschatting kunnen maken van de mogelijke tijdsinvestering. Deze inschaling kan worden gebaseerd op de gemiddelde deelnemer zonder extra voorkennis.

Voetnoten:

[1] Standard and Guidelines for Quality Asdsurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium.

[2] Competences in Education an Recognition Project (CoRe). (2010). A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles including Programma Competences and Programme Learning Outcomes. http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/A-Guide-to-Formulating-DPP_EN.pdf

[3] Accreditatiewaardig aanbod gebruiken we als werkterm om aan te geven dat het aanbod vanuit het kwaliteitskader van de pilot aan de Europese ESG standaarden voor kwaliteitszorg voldoet maar nog buiten bestaande externe kwaliteitszorginstrumenten valt.


In markdown code:

#### Deze microcredential is uitgegeven in het kader van de landelijke pilot microcredentials binnen het hoger onderwijs in Nederland
>
De microcredential is een betrouwbaar certificaat waarmee professionals kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na succesvolle afronding van een onderwijseenheid. De microcredential geeft met andere woorden een zelfstandige waarde aan een kleinere onderwijseenheid.
>
Deze microcredential is uitgegeven in het kader van de pilot microcredentials binnen het Nederlandse Hoger Onderwijs en staat voor kwaliteit. Door de besturen van de koepels Vereniging Hogescholen (VH) en Universiteiten Nederland (UNL) zijn de onderstaande kwaliteitsafspraken vastgesteld, waar deze microcredential aan voldoet. 
>
#### Kwaliteitskader van de pilot microcredentials
>
**Rond de minimale (interne) kwaliteitszorg van microcredentials**
>
1. De kwaliteit van het met microcredentials gecertificeerde onderwijs wordt geborgd op basis van de Standaarden en richtlijnen voor kwaliteitszorg in de Europese hogeronderwijsruimte (ESG) [1].
2. Het CvB is bekend met en kiest bewust voor het aanbod van de microcredentials vanuit de LLO-visie van de instelling.
3. De instelling heeft een intern kwaliteitszorg-proces ingericht voor het ontwerp, erkenning en de borging van kwaliteit van de microcredentials.
4. Er is door de instelling een orgaan of meerdere organen aangewezen welke het eindniveau van microcredential-gecertificeerd onderwijs kan garanderen.
5. Er is een vorm van onderwijsevaluatie, inspraak en mogelijkheid tot indienen klachten georganiseerd voor deelnemers van mc-gecertificeerd onderwijs.
 
**Voorwaarden voor de deelnemende instellingen aan het onderwijs**
>
1. De richtlijn voor microcredentials is dat het gaat om onderwijseenheden die niet kleiner zijn dan 3 EC en niet groter dan 30 EC.
2. Het onderwijs dat gecertificeerd wordt met een microcredential is inhoudelijk gerelateerd aan het onderwijs- en/of onderzoeksportfolio van de instelling. Dit kan zowel bestaand als nieuw (door)ontwikkeld onderwijs zijn.
3. Duidelijk is wie de beoogde doelgroep van het onderwijs is, indien nodig wat de benodigde voorkennis van de deelnemers is, wat de eventuele toelatingsvoorwaarden zijn en hoe deze getoetst worden.
4. Het onderwijsprogramma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het voor de instromende deelnemers mogelijk de beoogde leeruitkomsten te realiseren.
5. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de leeruitkomsten zijn en wat het onderwijsniveau en omvang is van de microcredential. De deelnemende instellingen beschrijven dit op een eenduidige manier, in lijn met Europese afspraken (Bologna) en ontwikkelingen in Brussel. **Onderstaand vindt u de aanvulling van het kwaliteitskader op dit punt**.
6. Instellingen erkennen in principe de (gevalideerde) leeruitkomsten van reeds en/of elders behaalde microcredentials (zie punt 5 in Q&A). Of dit eventueel leidt tot instroom en/of vrijstelling blijft vallen onder het mandaat van de Examencommissie of een ander daartoe door de instelling aangewezen orgaan.
7. De toetsen ondersteunen het leerproces van de deelnemer en de beoordeling is valide, betrouwbaar, voor deelnemers inzichtelijk en voldoende onafhankelijk.

**De vastgestelde aanvulling op het kwaliteitskader rond het beschrijven van de inhoud van microcredentials**v
>
Voor het beschrijven van de inhoud van microcredentials nemen we het Europese kader over dat uitgaat van leerwegonafhankelijk geformuleerde learning outcomes. Learning outcomes kunnen in het Nederlands vertaald worden als leeruitkomsten en/of leerresultaten. De methodiek voor het formuleren van leeruitkomsten is aan de instelling.
>
In het kader van de Europese Bologna afspraken worden learning outcomes als volgt gedefinieerd [2]:
>
*A learning outcome is a measurable result of a learning experience which allows us to ascertain to which extent / level / standard a competence had been formed of enhanced. Learning outcomes are not properties unique to each student, but statements which allow higher education institutions to measure whether students have developed their competences to the required level.*
>
*Learning outcomes describe what a learner is expected to know, understand and be able to demonstrate after successful completion of a process of learning. They are statements of concrete and verifiable signs that witness/certify how the planned competences, including the required levels of knowledge, are being developed or acquired.*
>
**Kwaliteitskader met betrekking tot het beschrijven van het niveau van microcredentials**

Het niveau van microcredentials wordt op 2 manieren beschreven:

- Door middel van goed geformuleerde leeruitkomsten die de lezer een beeld van het niveau van de microcredential geven.
- Hiernaast hanteren instellingen de indicatoren van EQF / NLQF om het niveau van de microcredential te duiden. De instelling dient dit zelf te kunnen verantwoorden.

**Kwaliteitskader met betrekking tot het beschrijven van de omvang van microcredentials**
>
Het beschrijven van de studielast aan de hand van credits of studiebelastingsuren is breed toepasbaar voor zowel geaccrediteerd als accreditatiewaardig [3] aanbod. Dit bevordert de uitwisselbaarheid en verdient de voorkeur voor microcredentials.
Het verbinden van credits aan (de europese normen voor) studiebelasting is voor deelnemers en werkgevers relevant zodat zij een inschatting kunnen maken van de mogelijke tijdsinvestering. Deze inschaling kan worden gebaseerd op de gemiddelde deelnemer zonder extra voorkennis.
>
**Voetnoten:**
>
[1] Standard and Guidelines for Quality Asdsurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium.
>
[2] Competences in Education an Recognition Project (CoRe). (2010). A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles including Programma Competences and Programme Learning Outcomes. http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/A-Guide-to-Formulating-DPP_EN.pdf
>
[3] Accreditatiewaardig aanbod gebruiken we als werkterm om aan te geven dat het aanbod vanuit het kwaliteitskader van de pilot aan de Europese ESG standaarden voor kwaliteitszorg voldoet maar nog buiten bestaande externe kwaliteitszorginstrumenten valt. 

This page describes the agreed Quality Framework of the Pilot Microcredentials for Professionals as it is standard in the metadata of each badge class created for use in this pilot.
This information is automatically populated in the metadata of the Related Educational Framework for a badge class.

See also the example of a badge class on https://demo.edubadges.nl/badgeclass/InKCbP-xRj-Pstw0e9mlTQ/overview.

 

Name: Quality Framework Pilot Microcredentials for Professionals.

Framework: Pilot microcredentials for professionals

URL: https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/pilot-microcredentials/

Code: Quality Framework

Description:

This microcredential has been issued in the context of the national pilot of microcredentials within higher education in the Netherlands.

The microcredential is a reliable certificate that allows professionals to demonstrate what they know, can do, and understand after successfully completing an educational unit in higher education. In other words, a microcredential gives a measured value to a small educational unit.

This Microcredential was issued in the context of the Pilot Microcredentials within Dutch Higher Education. The Microcredentials insures quality. The boards of the Association of Universities of Applied Sciences (VH) and the Universities in the Netherlands (UNL) have established the following quality agreements, to which this Microcredential complies.

The quality framework of the Pilot Microcredentials

About the minimum (internal) quality assurance of Microcredentials:

 1. The quality of education certified by microcredentials is assured based on the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) [1];
 2. The Executive Board is familiar with and consciously chooses the microcredentials offered from the perspective of the institution's Life Long Development vision;
 3. The institution has set up an internal quality assurance process for the design, accreditation, and quality assurance of microcredentials;
 4. The institution has designated a body or bodies to guarantee the final level of microcredentials certified education;
 5. A form of educational evaluation, participation, and possibility to lodge complaints has been organised for participants of microcredentials certified education.

Conditions for institutions participating in education

 1. The microcredentials represent units of study not smaller than 3 EC and no larger than 30 EC;
 2. The education certified by a microcredential is substantively related to the educational and/or research portfolio of the institution. This may be existing education as well as newly developed education or research;
 3. It is clear who the intended target group of the education is, what prior knowledge is required from the participants, what the entry requirements are if any, and how they are tested;
 4. The education programme, the learning environment, and the quality of the teaching staff enable the participants to achieve the intended learning outcomes;
 5. The learning outcomes and the educational level and scope of the microcredential are specified. The participating institutions describe this in an unambiguous manner, in line with European agreements (Bologna) and developments in Brussels;
  Below you will find the addition to the quality framework on this point
 6. In principle, institutions recognise the (validated) learning outcomes of microcredentials already obtained and/or are being obtained at other institutions. Whether this leads to intake and/or exemption remains under the mandate of the Examination Board or another body designated by the institution;
 7. Testing support the learning process of the participant and the assessment is valid, reliable, transparent for participants, and sufficiently independent.

The adopted supplement to the quality framework for describing the content of microcredentials

To describe the content of microcredentials, we adopt the European framework that assumes learning outcomes formulated in a way that is independent of the learning programme. Learning outcomes can be translated as learning outcomes and/or learning results. The methodology for formulating learning outcomes is up to the institution.

In the framework of the European Bologna agreements, learning outcomes are defined as follows [2]:

A learning outcome is a measurable result of a learning experience which allows us to ascertain to which extent/level/standard a competence had been formed or enhanced. Learning outcomes are not properties unique to each student, but statements which allow higher education institutions to measure whether students have developed their competencies to the required level.

Learning outcomes describe what a learner is expected to know, understand, and be able to demonstrate after the successful completion of a process of learning. They are statements of concrete and verifiable signs to witness/certify how the planned competencies, including the required levels of knowledge, are being developed or acquired.


Quality framework regarding the description of the level of microcredentials

The level of microcredentials is described in two ways:

 • Using well-formulated learning outcomes that give the reader an idea of the level of the microcredential;
 • Additionally, institutions use the EQF/NLQF indicators to indicate the level of the microcredential. The institution must be able to justify this itself.


Quality framework regarding the description of the extent of microcredentials

Describing the study load in terms of credits or study load hours is widely applicable for both accredited and accreditation-worthy programmes [3]. This promotes interchangeability and is preferable for microcredentials.
Linking credits to (the European standards for) study load is relevant for participants and employers so they can estimate the possible time investment. This estimate can be based on the average participant without extra prior knowledge.


Footnotes:

[1] Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium.

[2] Competences in Education an Recognition Project (CoRe). (2010). A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles including Programma Competences and Programme Learning Outcomes. http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/A-Guide-to-Formulating-DPP_EN.pdf

[3] Accreditation-worthy offerings are used as a working term to indicate that the offerings within the quality framework of the pilot meet the European ESG standards for quality assurance but still fall outside existing external quality assurance instruments. In markdown code:

#### This microcredential has been issued in the context of the national pilot of microcredentials within higher education in the Netherlands.

> The microcredential is a reliable certificate that allows professionals to demonstrate what they know, can do, and understand after successfully completing an educational unit in higher education. In other words, a microcredential gives a measured value to a small educational unit.

> This Microcredential was issued in the context of the Pilot Microcredentials within Dutch Higher Education [1] . The Microcredentials insures quality. The boards of the Association of Universities of Applied Sciences (VH) and the Universities in the Netherlands (UNL) have established the following quality agreements, to which this Microcredential complies.

>
#### The quality framework of the Pilot Microcredentials

>
**About the minimum (internal) quality assurance of Microcredentials:**
>
1. The quality of education certified by microcredentials is assured based on the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) [2];
2. The Executive Board is familiar with and consciously chooses the microcredentials offered from the perspective of the institution's Life Long Development vision;
3. The institution has set up an internal quality assurance process for the design, accreditation, and quality assurance of microcredentials;
4. The institution has designated a body or bodies to guarantee the final level of microcredentials certified education;
5. A form of educational evaluation, participation, and possibility to lodge complaints has been organised for participants of microcredentials certified education.

**Conditions for institutions participating in education**
> 
1. The microcredentials represent units of study not smaller than 3 EC and no larger than 30 EC;
2. The education certified by a microcredential is substantively related to the educational and/or research portfolio of the institution. This may be existing education as well as newly developed education or research;
3. It is clear who the intended target group of the education is, what prior knowledge is required from the participants, what the entry requirements are if any, and how they are tested;
4. The education programme, the learning environment, and the quality of the teaching staff enable the participants to achieve the intended learning outcomes;
5. The learning outcomes and the educational level and scope of the microcredential are specified. The participating institutions describe this in an unambiguous manner, in line with European agreements (Bologna) and developments in Brussels;
**Below you will find the addition to the quality framework on this point**
6. In principle, institutions recognise the (validated) learning outcomes of microcredentials already obtained and/or are being obtained at other institutions. Whether this leads to intake and/or exemption remains under the mandate of the Examination Board or another body designated by the institution;
7. Testing support the learning process of the participant and the assessment is valid, reliable, transparent for participants, and sufficiently independent.  
> 
**The adopted supplement to the quality framework for describing the content of microcredentials**
> To describe the content of microcredentials, we adopt the European framework that assumes learning outcomes formulated in a way that is independent of the learning programme. Learning outcomes can be translated as learning outcomes and/or learning results. The methodology for formulating learning outcomes is up to the institution.
>
In the framework of the European Bologna agreements, learning outcomes are defined as follows [3]:
>
*A learning outcome is a measurable result of a learning experience which allows us to ascertain to which extent / level / standard a competence had been formed of enhanced. Learning outcomes are not properties unique to each student, but statements which allow higher education institutions to measure whether students have developed their competences to the required level.*
>
*Learning outcomes describe what a learner is expected to know, understand and be able to demonstrate after successful completion of a process of learning. They are statements of concrete and verifiable signs that witness/certify how the planned competences, including the required levels of knowledge, are being developed or acquired.*
>
**Quality framework regarding the description of the level of microcredentials**  The level of microcredentials is described in two ways:

- Using well-formulated learning outcomes that give the reader an idea of the level of the microcredential;
- Additionally, institutions use the EQF/NLQF indicators to indicate the level of the microcredential. The institution must be able to justify this itself.  
> 
**Quality framework regarding the description of the extent of microcredentials**
> 
Describing the study load in terms of credits or study load hours is widely applicable for both accredited and accreditation-worthy programmes [4]. This promotes interchangeability and is preferable for microcredentials.
Linking credits to (the European standards for) study load is relevant for participants and employers so they can estimate the possible time investment. This estimate can be based on the average participant without extra prior knowledge. 
>
**Footnotes:**
>
[1] Standard and Guidelines for Quality Asdsurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium.
>
[2] Competences in Education an Recognition Project (CoRe). (2010). A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles including Programma Competences and Programme Learning Outcomes. http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/A-Guide-to-Formulating-DPP_EN.pdf
>
[3] Accreditation-worthy offerings are used as a working term to indicate that the offerings within the quality framework of the pilot meet the European ESG standards for quality assurance but still fall outside existing external quality assurance instruments. 


 • No labels