Het uitreiken van een edubadge kan op twee manieren:   

 • Via inschrijven (tutorial):    Via een link vraagt de student de badge aan. Degene die uitreikt keurt de aanvraag goed of wijst de aanvraag af.   

 • Via direct uitreiken (tutorial):  Degene die uitreikt upload een lijst met de gegevens van studenten waar jij de badge aan wil uitreiken. Het systeem verstuurt de badge naar de backpack van de studenten. Klinkt handig, maar let op de volgende punten:   

   • Dit kan voor studenten die ingeschreven zijn aan een aangesloten instelling en waarvan je het EPPN hebt. Meer informatie

   • Binnen de pilot Microcredentials wordt er gebruik gemaakt van een Tempery Guest account waardoor personen zonder instellingsaccount microcredential badges kunnen ontvangen (bevatten ECTS). 
   • Zie je niet de knop, dat kan. Deze functionaliteit moet worden aangezet door de instellingsadmin. Hiervoor moeten aparte privacy teksten worden aangeleverd. 

Tutorials

Een edubadge uitreiken via aanvraag 

Een edubadge uitreiken via direct award 

Een foutief uitgereikte edubadge intrekken

FAQ

Het EPPN nummer is per instelling verschillend opgebouwd. Ook zit er bij instellingen een verschil tussen het EPPN nummer van studenten en medewerkers. Het EPPN heeft altijd de vorm ID@instellingsdomein.xx . In het SIS staat alleen het ID en niet het volledige EPPN. Wat er achter de @ staat is vooral de vraag. Soms is het *@instellings.domein, soms *@student.instellings.domein.  Om hier achter te komen kan je het volgende eenmalig doen. Vraag iemand met een student account als je aan studenten wil uitreiken en een medewerkers account voor medewerkers: 
Let op! als je met de pilot microcredentails meedoet en het guest idp gebruikt reik je uit aan het EPPN dat de app genereert. Lees hier meer


Als de student een backpack heeft aangemaakt en de uitgereikte badge niet ziet staan is het meestal 1 van de volgende twee oorzaken. 
 • De backpack is nog niet goed gekoppeld met het instellingsaccount waaraan het EPPN is verbonden. Let op! als de student al eerder heeft gekoppeld met een andere instelling zal hij/zij/hen dit niet ontvangen en de koppeling met de huidige instelling moeten maken in eduID. Lees bij stap twee meer hierover.
 • Het EPPN nummer klopt niet. 
Voor het laatste punt kan je het volgende vragen aan de student: 
Let op! staat het vakje aangevinkt 'uitreiken aan niet gevalideerde accounts toe staan' vraag dan de student niet op in te loggen met het instellingsaccount maar met zijn eduID. De rest van de stappen zijn hetzelfde. 
 • Aan iedereen met een instellingsaccount van de onderwijsinstelling.  
 • Aan lerende n van een andere instelling waar een samenwerking mee is. Zie hier hoe je dit organiseert.  
 • Aan iedereen, ook personen die niet verbonden zijn aan een onderwijsinstelling. Dit kan alleen als de edubadge geen ECTS of SBU bevat. Geef dit aan in de badge class door de optie 'uitreiken aan niet gevalideerde accounts' aan te klikken. 
Je kan een edubadge uitreiken aan lerenden van een andere instelling, vooropgesteld dat er een samenwerking met deze instelling is (instellingsoverstijgend edubadges). Daarnaast is de voorwaarde dat deze instelling ook edubadges afneemt. De instellingsadmin moet deze functie activeren. Lees hier hoe je dit organiseert  
Waarschijnlijk heb je je brouwers iets ingezoomd. Zoom uit om de knoppen te zien. 
Jazeker. Ga naar https://demo.edubadges.nl/login
Lees de instructies: 

  
Ga naar Manage. 
Je ziet in het laatste tabblad de ongeclaimde edubadges. 
Het toont alleen de ongeclaimde edubadges die jij kan uitreiken. Dit is afhankelijk van je rol en rechten. 


Ja dat kan. 
In het geval van een consortium die valt onder een aangesloten instelling kan het handig zijn om edubadge uit te reiken vanuit een andere naam. 
Dit moet aangegeven worden bij de issuer group. 
Klik ' uitgeven namens naam issuer group' aan. alle edubadges die onder deze issuer group vallen zullen uitgereikt worden vanuit de naam van deze issuer group. Issuing an edubadge can be done in two ways:     
 • Via enrollment (tutorial): via a link, the student applies for the badge. The teacher (the one issuing) approves or rejects the application.   
 • Via direct award ( tutorial ):  The teacher (the one handing out) uploads a list with the details of students you want to hand out the badge to. The system sends the badge to the students' backpack. Sounds convenient, but please note the following points:   
  • This can only be done for students enrolled at an affiliated institution and whose EPPN you have. More information
  • Students must have created a backpack before you issue the edubadge. In the future, this point will no longer be required. 
  • If you don't see the direct award button the function is not activated yet. Go to your instellingsadmin to activate. We will need extra privacy statements in order to arrange the activation. 

Tutorials

Award an edubadge via enrollment

Award an edubadge via direct award  

Revoke an edubadge


FAQ


 • To anyone with an institutional account at the educational institution.  
 • To learners from another institution with which there is a collaboration. See how to organise this here.  
 • To everyone, including people not connected to an educational institution. This is only possible if the edubadge does not contain ECTS or SBU. Read the conditions here  
You can issue an edubadge to learners from another institution, provided there is cooperation with this institution (cross-institutional edubadges). In addition, the condition is that this institution also purchases edubadges. The institution admin must activate this function.  Read how to organise this here.   
You probably zoomed in your browser slightly. Zoom out to see the buttons. 
Ofcourse! Go to https://demo.edubadges.nl/login
Read the instructions: 

  
Go to Manage. 
At the last tab you see your unclaimed edubadges. 
It will show only the edubadges you can award depending on your permissions. 


Yes, that is possible. 
In case of an consortia which is part of the institution it might be necessery to award edubadges on behalve of a different name. 
This needs to be noted at the level of the issuer group. 
Check the box: Issue on behalve of issuer group name. All edubadges registered under this issuer group will be awarded on behalve of this issuer group.  • No labels