SURF Videobelpilot: Videobellen zonder poespas!

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Privacyverklaring SURFvideobel pilot

In deze privacyverklaring lees je hoe SURFnet omgaat met je persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website https://videobelpilot.surf.nl en de pilot rond videobellen, te weten ‘SURFvideobel pilot’.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 juni 2019.

Over SURFnet

Wij zijn SURFnet B.V. (“SURFnet”), gevestigd aan het Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht. We zijn te bereiken via +31-887873000. SURFnet is onderdeel van de coöperatie SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. In de coöperatie SURF werken de Nederlandse universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen en mbo-instellingen samen aan ICT-innovatie. Meer over de coöperatie.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Vanuit SURFnet wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een privacyvriendelijke videobel dienst te kunnen aanbieden aan de community van hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Om die reden is er gestart met de pilot ‘SURFvideobel pilot’. SURFvideobel pilot is een laagdrempelige en ‘easy to use’ webapplicatie gebaseerd op de webRTC technologie, waarbij privacy en security by design is toegepast. SURFnet gebruikt hiervoor Jitsi Meet. Een gebruiker kan een ‘videokamer’ aanmaken (een link) en deze delen met anderen waarmee hij wil videobellen. Hiervoor is geen licentie of aanvullende software benodigd. Anderen kunnen vervolgens deelnemen aan het gesprek door op de link te klikken.

De pilot heeft als doel om instellingen deze webapplicatie te laten testen en ervaring mee op te laten doen. Om deze webapplicatie te kunnen aanbieden, is het noodzakelijk dat de aanmaker van een ‘videokamer’ zich kan identificeren als iemand die onderdeel is van de community van hoger onderwijs en onderzoek. Om dat mogelijk te maken (via federatieve inlog) wordt een zeer beperkte set persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om de videobel functionaliteit te kunnen bieden en de website te beheren.

Welke gegevens verwerken we en hoe lang?

Wanneer een gebruiker via SURFvideobel pilot een videokamer wil aanmaken, moet de gebruiker inloggen via zijn/haar instellingsaccount. Na inlog wordt er enkel een pseudonieme identifier (persisent ID) verwerkt, om de gebruiker een volgende keer weer te kunnen herkennen. SURFvideobel pilot kan deze identifier zelf niet herleiden naar een persoon.

Naast de pseudonieme identifier wordt de naam van de chat verwerkt. Beelden en geluid van de chat worden slechts door SURFvideobel pilot ontvangen en doorgestuurd. Deze routering duurt slechts enkele seconden en beeld en geluid worden dan ook niet opgeslagen op de servers van SURFvideobel pilot 

Bezoek van de website https://videobelpilot.surf.nl: van bezoekers van de website wordt het IP adres in de webserver logging verwerkt en in het kader van troubleshooting voor korte tijd opgeslagen.

Rechtsgrond

Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigd belang. Om de pilot te kunnen uitvoeren en de dienst te kunnen aanbieden, wordt een beperkte set van persoonsgegevens verwerkt. Deze set is noodzakelijk om die dienst te kunnen leveren. De inbreuk op de betrokkene is gering. Tegenover deze inbreuk staat het belang van SURFnet, instellingen en betrokkenen om op een privacyvriendelijke, betrouwbare wijze met elkaar te kunnen videobellen. Deze belangen tegen elkaar afwegend, is er geconcludeerd dat er een gerechtvaardigd belang is om in deze pilot de noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken. De bewaartermijnen van deze persoonsgegevens zijn daarbij zo kort mogelijk gehouden.

Bewaartermijnen

 • Webserver logging: 3 maanden
 • Pseudonieme identifier: 3 maanden

Aan wie verstrekken we de gegevens?

Gegevens worden in principe niet verstrekt aan derde partijen.

Slechts in bepaalde gevallen delen wij je gegevens met derden. Voorbeelden hiervan zijn: (i) voor het leveren van support, (ii) in het kader van het oplossen van geschillen, of (iii) vanwege een wettelijke verplichting die op ons rust.

Daarnaast maken wij gebruik van een aantal zorgvuldig geselecteerde leveranciers, ook wel verwerkers genoemd, die in het kader van het leveren van diensten aan ons in sommige gevallen toegang hebben tot een aantal van je gegevens. Zij mogen deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens niet alleen op onze eigen (lokale) systemen, maar maken ook gebruik van derden die deze dienst in opdracht van ons uitvoeren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot je gegevens en om te handelen volgens onze instructies.


Beveiliging

We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen:

 • Dataminimalisatie;
 • Enkel verwerken van een pseudonieme identifier om iemand te kunnen herkennen;
 • Federatieve inlog (via SURFconext);
 • SURFvideobel pilot voldoet aan de internet.nl standaarden en toetst regelmatig of daar nog aan voldaan wordt;
 • Er worden outpost24 scans uitgevoerd en bevindingen daaruit verwerkt.

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Je kunt een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
 • Je kunt een verzoek indienen om inzage te verkrijgen in de gegevens die we van jou verwerken.
 • Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens, als we je gegevens verwerken op basis van een eigen gerechtvaardigd belang of op basis van de uitvoering van een taak van algemeen belang.
 • Je kunt een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van je gegevens ten aanzien van de verwerking van gegevens waartegen je bezwaar hebt gemaakt, die je onrechtmatig acht, waarvan je de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist of wanneer we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je ze nodig hebt in het kader van een rechtsvordering.
 • Je kunt een overzicht, in een gestructureerde en gangbare vorm opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.
 • Je kunt de door jou gegeven toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van je toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Als je van mening bent dat SURFnet niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij SURFnet. Als jij en SURFnet er echter niet samen uitkomen en het antwoord van SURFnet op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over SURFnet in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met SURFnet via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Wijziging privacyverklaring

SURFnet kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Contactgegevens

SURFnet B.V.
Moreelsepark 48
3511 EP Utrecht
+31-887873000
meet@surf.nl


 • No labels