Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pilot voorwaarden van SURFnet:

 • Deelname aan de Pilot met Open Badges is voorbehouden aan instellingen die bij SURF zijn aangesloten (https://www.surf.nl/over-surf/samenwerking/aan-surf-deelnemende-instellingen/index.html).
 • Pilot periode loopt van 1 sept 2018 tot en met 30 juni 2019.
 • Vanaf 15 oktober 2018 stelt SURF de eduBadge Pilot infrastructuur ter beschikking aan deelnemende partijen om het badge proces te faciliteren. Na het verstrijken van de Pilot periode wordt besloten of er overgegaan wordt tot dienstverlening. Ongeacht de uitkomst blijft de infrastructuur beschikbaar tot en met 31 december 2020.
 • De deelnemende instellingen zorgen voor aanvang voor:
  • Een beschrijving van de use case. Deze vind je hier: formulier pilot instelling edubadges V1.docx
  • Een getekende pilotovereenkomst tussen SURFnet en de instelling. Deze vind je hier: 180821 Afsprakendocument Pilot Edubadges v1.0.docx
  • Een getekende verwerkersovereenkomst tussen SURFnet en de instelling. Deze vind je hier: 181016 Verwerkersovereenkomst Pilot Edubadges v1.2.docx. Het kan handig zijn om de privacy en security officer hierbij te betrekken indien dit onderdeel is van de interne procedure bij instellingen.
  • Privacy: voor het gebruik van de persoonsgegevens heeft de instelling een grondslag nodig. Omdat badges nog niet regulier gebruikt worden binnen het onderwijs ligt de grondslag 'toestemming' voor de hand. SURFnet faciliteert de benodigde toestemmingsverklaring via de pilotomgeving.
  • Privacy: SURFnet plaatst een privacy statement op alle omgevingen en websites, waarin alle verwerkingen en rechten van de betrokkenen beschreven staan. Instelling ontvangt deze tijdig om te kunnen beoordelen of deze afdoende is voor hen en of vervangen wordt door de privacy statement van de instelling.
  • Gebruikers zullen SURFconext gebruiken om in te loggen. Dit betekent dat de instelling tijdig de SURFconext contactpersoon zal moeten betrekken. Instelling ontvangt hiervoor nadere instructies en de contactgegevens van deze persoon van SURFnet.
 • De instelling zorgt gedurende het traject voor voldoende middelen om hun pilot vorm te geven. SURF biedt ondersteuning daar waar het ten dienste is van het generieke doel van de Pilot dient.
 • SURFnet organiseert ongeveer één keer per 3 maanden een bijeenkomst van een dagdeel waarin kennis en ervaringen worden gedeeld door de deelnemers. 
 • Deelnemers leveren input voor een lessons learned document en houden voortgang bij op de projectwiki. De voortgang van deze Pilot wordt via een openbare wiki gepubliceerd.
 • No labels