Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hieronder volgen de instellingen die participeren in de proof-of-concept inclusief een beknopte beschrijving van hun pilot:

 • UMC-Utrecht
  UMC-Utrecht gaat badges beschikbaar maken voor hun ‘Fields of Interests’; dit zijn combinaties van korte cursussen die onderdeel zijn van een master Klinische Epidemiologie. Voor veel professionals is het volgen van een complete master een te grote tijdsinvestering. UMC-U biedt hen daarom een combinatie van korte cursussen die inhoudelijk goed bij elkaar passen. Mensen die op dit moment kiezen voor een Field of Interest, krijgen daar nog geen duidelijk erkend certificaat voor. Hoop is dat de open badge dit gat zal opvullen. Het UMC-Utrecht is benieuwd hoe dit proces verloopt en of het van toegevoegde waarde zal zijn voor de doelgroep. Op basis van de resultaten wil het UMC-U dit mogelijk uitbreiden naar andere cursussen. Eind sept 2017 worden (test)badges uitgereikt aan een testgroep en daarna krijgt deze groep een vragenlijst voorgelegd. Op basis van de ervaringen worden de  vervolgstappen bepaald.
 • Universiteit Utrecht
  Universteit Utrecht (UU) wil open badges beschikbaar maken voor hun docentprofessionaliseringmodules. Dit zijn korte blended cursussen die vooralsnog niet geaccrediteerd zijn. Het gaat daarbij om extern zichtbare badges voor docenten. De kennis en competenties die daarmee kunnen worden aangetoond, kunnen van toegevoegde waarde zijn voor de werkgever en/of (vervolg)opleidingen. Zij zijn benieuwd hoe dit proces verloopt en of het van toegevoegde waarde zal zijn voor de doelgroep. Op basis van de resultaten willen zij dit mogelijk uitbreiden naar andere doelgroepen. UU wil eind september 2017 badges uitreiken aan de testgroep en de groep daarna een vragenlijst voorleggen. Op basis van de ervaringen bepaalt de UU de vervolgstappen.

 • Universiteit van Amsterdam / KULeuven
  Binnen het Erasmus+ project IBIS (Implementation of a Business and Innovation module in Science Programmes), werken 4 internationale partijen (KU Leuven, Universiteit van Amsterdam, Stichting VU en imc information multimedia communication AG) aan een MOOC (6 ECTS) waarvoor ze badges willen inzetten. De MOOC die ontwikkeld wordt in IBIS project bestaat uit 2 delen. Het eerste deel zal in september-oktober 2017 lopen aan de KU Leuven en bij Stichting VU. Voor dit deel gaan ze één badge uitwerken voor het doorlopen van het eerste deel van de MOOC en het behalen van specifieke leerdoelen gelinkt aan dit onderdeel. Na het aflopen van deel 1 van de MOOC (eind oktober 2017) willen ze deze uitreiken aan de studenten binnen het vak (voor beide instellingen: KU Leuven en Stichting VU). In de toekomst, kan er een tweede badge gecreëerd worden voor het tweede deel van de MOOC en daarna een derde, overkoepelende badge (micro-credentialing) voor het succesvol afronden van de MOOC en het succesvol afleggen van het examen na de MOOC.

 • Hogeschool Rotterdam
  De vijf deeltijdopleidingen van de RBS Career Academy (BE, BIM, BKM, CE, HRM) hebben hun curricula opgedeeld in onderwijseenheden van 30 EC. Binnen een onderwijseenheid staat één leeruitkomst centraal, die integraal wordt getoetst middels een assessment op niveau NLQF 5 (AD-niveau) of NLQF 6 (bachelor niveau). Als de student het assessment heeft behaald (eindoordeel: competent of expert) ontvangt de student een certificaat, bij voorkeur in digitale vorm (open badge). In deze badge wordt de leeruitkomst beschreven (inclusief NLQF-niveau), de beoordelingscriteria, het eindoordeel (competent of expert), het aantal studiepunten (EC), de opleiding(en) waarvoor de leeruitkomst van toepassing is (naam + crohonummer), de uitgevende partij (examencommissie waaronder de opleiding ressorteert), de naam van de onderwijsinstelling. Voor alle te ontwikkelen onderwijseenheden wil de RBS Career Academy een badge uitgeven. De eerste badge zou in februari 2018 uitgegeven kunnen worden voor de onderwijseenheid ‘creating added value’.

 • Maastricht University
  Maastricht University wil badges uitreiken aan studenten voor het (gedeeltelijk) afronden/doorlopen van 1 van de 3 skills training modules in hun European Law School. Dit betreft hard skills & 21st century skills – zij bieden deze skills track aan alle studenten in de eerste 1,5 jaar van het programma. Zij starten met het testen van het uitgeven van badges voor een groep van 400 studenten binnen Open en online onderwijs (niet geaccrediteerd). Op basis van deze pilot bepalen zij de vervolgstappen m.b.t. implementatie in het geaccrediteerd onderwijs.  

 • Fontys
  FH-ICT wil gefaseerd een aantal pilots uitvoeren, ieder met een andere toepassing van open badges. De pilots variëren met name in complexiteit van invoering. De eerste pilot wordt intern uitgevoerd en badges kennen geen formele waarde, in latere pilots verandert dit. Regelmatig vertonen studenten gedrag dat wenselijk is, maar dit gedrag wordt om verschillende redenen niet gewaardeerd in de vorm van een certificering of in ECTS. In deze pilot worden de meest voorkomende situaties geïdentificeerd en wordt een badgestructuur ontwikkeld.  Op dit moment wordt gedacht aan zaken zoals: zeer proactief gedrag buiten het onderwijs, zoals het organiseren van (kleine) events, activiteiten of bijeenkomsten, het buiten het reguliere onderwijs om participeren in technisch inhoudelijke projecten, etc.  De badge is in eerste instantie bedoeld om de student te waarderen. Er wordt echter gekeken naar de mogelijkheid deze badges te gebruiken als portfoliomateriaal dat kan worden ingebracht bij ‘beslismomenten’.

 • Windesheim
  Windesheim biedt ambitieuze en gemotiveerde studenten met het Honours Programma een uitdagende leerervaring bovenop hun reguliere studie. Ze werken samen met andere studenten van heel Windesheim aan één van drie opleidingsoverstijgende thema's: 'Social Innovation', 'New Towns” en “Technology and Society”. Windesheim wil in deze pilot studenten van het Honours Programma een badge naast en/ of misschien i.p.v. een certificaat verstrekken.

 • Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  Het Career Development Centre van de Rotterdam School of Management (RSM) wil voor het masterprogramme ‘Finance & Investments Advanced’ alle afstuderende studenten, naast hun standaard diploma, een badge geven. Het is een zwaar programma met top-studenten, dus een extra beloning in de vorm van een badge (die vervolgens weer gedeeld kan worden door de studenten zelf) is hier zeker op zijn plaats. De afstudeerdatum is 14 december 2017.

 • Technische Universiteit Eindhoven De TU/e wil dat haar studenten duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Hiervoor dienen studenten tijdens hun studie een proactieve houding te ontwikkelen met betrekking tot hun persoonlijke ontwikkeling. Om dit te bewerkstelligen zijn er diverse initiatieven ontwikkeld en is keuzevrijheid centraal komen te staan om studenten te motiveren proactief te zijn in het uitstippelen van hun eigen studieloopbaan. Veel studenten geven echter aan het belang van de persoonlijke ontwikkeling niet in te zien. Er is geen noodzaak om naast het zware studieprogramma proactief extra activiteiten te ondernemen en te reflecteren op keuzes aangezien men ‘toch wel aan een baan komt’. Binnen de TU/e rijst de vraag op welke manier de TU/e skillontwikkeling en carrièreoriëntatie (zowel curriculair als extracurriculair) kan vormgeven zodat alle inspanningen tot een optimaal resultaat zullen leiden. Door middel van de pilot zal getest worden of met behulp van gamification en het toekennen van badges studenten gestimuleerd kunnen worden om zichzelf proactief te ontwikkelen en te reflecteren op gemaakte keuzes. Dit jaar gaan we aan de slag met een groep informatica (bachelor)studenten om te kijken hoe badges in de praktijk aanslaan. Na deze pilot, en met positieve resultaten, zou het (eventueel aangepaste) concept over de hele universiteit uitgerold kunnen worden.

 

 • No labels