Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hieronder volgen de instellingen die participeren in de pilot Edubadges inclusief een beknopte beschrijving van hun usecase.

Wil je meer weten over edubadges en hoe ze toegepast worden binnen de instellingen? Stuur je mail naar info@edubadges.nl.


Hogeschool Rotterdam

(1):  De vijf deeltijdopleidingen van de Career Academy van de HR Business School (Bedrijfskunde, Business IT & Management, Commerciële economie, Finance & Control en Human Resources Management) hebben hun curricula opgedeeld in onderwijseenheden van 30 EC. Binnen een onderwijseenheid staat één leeruitkomst centraal, die integraal wordt getoetst middels een assessment op niveau NLQF 5 (AD-niveau) of NLQF 6 (bachelor niveau). Indien de student het assessment heeft behaald (eindoordeel: competent of expert) ontvangt de student een certificaat, bij voorkeur in digitale vorm (open badge). In deze badge wordt de leeruitkomst beschreven (inclusief NLQF-niveau), de beoordelingscriteria, het eindoordeel (competent of expert), het aantal studiepunten (EC), de opleiding(en) waarvoor de leeruitkomst van toepassing is (naam + ISAT-code, de uitgevende partij (examencommissie waaronder de opleiding ressorteert), de naam van de onderwijsinstelling. Voor alle te ontwikkelen onderwijseenheden wil de Career Academy een badge uitgeven. De eerste badges zouden in september uitgegeven kunnen worden over het onderwijs dat in studiejaar 2017-2018 is geëxamineerd.

(2): Sluit binnenkort aan vanuit de bibliotheek bij de instellingsoverstijgende badge voor informatievaardigheden (zie verderop: WUR, VU)

TU/e

Persoonlijke ontwikkeling m.b.v. badges: De TU/e wil dat haar studenten duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Hiervoor dienen studenten tijdens hun studie een proactieve houding te ontwikkelen met betrekking tot hun persoonlijke ontwikkeling. Om dit te bewerkstelligen zijn er diverse initiatieven ontwikkeld en is keuzevrijheid centraal komen te staan om studenten te motiveren proactief te zijn in het uitstippelen van hun eigen studieloopbaan. Veel studenten geven echter aan het belang van de persoonlijke ontwikkeling niet in te zien. Er is geen noodzaak om naast het zware studieprogramma proactief extra activiteiten te ondernemen en te reflecteren op keuzes aangezien men ‘toch wel aan een baan komt’. Binnen de TU/e rijst de vraag op welke manier de TU/e skillontwikkeling en carrièreoriëntatie (zowel curriculair als extra curriculair) kan vormgeven zodat alle inspanningen tot een optimaal resultaat zullen leiden. Door middel van de pilot badges zal getest worden of middels badges studenten gestimuleerd kunnen worden om zichzelf proactief te ontwikkelen en te reflecteren op gemaakte keuzes. Dit jaar gaan we aan de slag met een onderzoek naar de motivatie van TU/e studenten om deel te nemen aan extra curriculaire activiteiten, zodat het badge-platform dat gebouwd wordt optimaal aan zal sluiten bij behoefte van de student.

Universiteit Utrecht 

(1): Educate-it is het universiteitsbrede innovatieprogramma van de Universiteit Utrecht. Educate-it ondersteunt onderwijsinnovatie en onderwijsversterking middels blended learning. Om docenten de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren over blended learning, biedt Educate-it verschillende online, face-to-face en blended trainingen aan. Deze trainingen gaan over de verschillende (deel)gebieden waar blended learning een rol kan spelen binnen het onderwijs. De trainingen zijn vrijwillig en worden op eigen initiatief gevolgd, het gaat hier dus niet om geaccrediteerd onderwijs. Het online gedeelte van de trainingen wordt aangeboden via het LifeLong Learning platform (Moodle) van de Universiteit Utrecht. Tijdens de Edubadges zal Educate-it voor verschillende leereenheden (online trainingen of gedeeltes hiervan, workshops, e.d.) badges ontwikkelen en uitreiken. Door hier ervaring mee op te doen, hoop de UU een beeld te kunnen vormen van wat badges voor een hoger onderwijsinstelling, en specifiek voor de UU, kunnen betekenen.

(2): Ook de Universiteitsbibliotheek (UB) van Utrecht sluit aan bij de edubadges pilot, als tweede usecase vanuit Educate-it. Het uitdenken van het proces en de ontwikkeling van de badges doet de UB in samenwerking met Educate-it. De UB neemt zelf de verantwoordelijkheid van het awarden van badges op zich. De badges zullen worden uitgegeven voor een nieuw ontwikkelde online training op het online leerplatform van Educate-it, over informatievaardigheden. De badges hiervoor zullen dienen als beloning en bewijs van het doorlopen van deze training. De training is een klein deel van verschillende cursussen (faculteitoverstijgend), is niet geaccrediteerd en (vaak) niet (geheel) verplicht voor de studenten. De badges worden uitgegeven tijdens de pilotfase van deze nieuwe online training.

Rotterdam School of Management

(1): Voor de pilotfase gaat RSM wederom badges uitdelen aan studenten die met succes het ‘Finance & Investments Advanced’ masterprogramma hebben afgerond. Tijdens de pilot is er meer aandacht voor het verstrekken van informatie aan studenten over het hoe en waarom van badges. Zo willen ze bijvoorbeeld een aantal informatievideo’s beschikbaar stellen aan studenten en zijn er ideeën om badges tijdens een college te introduceren. Aan het einde van de pilot doet ze wederom een studentevaluatie doen om te bepalen of zij nu beter scoren. Uiteindelijk zal RSM een best practices document schrijven zodat de lessons’ learned beschikbaar gesteld kunnen worden aan andere programma’s zodat ook zij straks met badges aan de slag kunnen en kunnen leren van onze ervaringen tijdens de PoC en pilotfase.

(2): Voor het herziene diploma programma General Management, één van onze flagship programma’s willen we graag de badges inzetten. Onderzoek heeft uitgewezen dat het verkrijgen van een diploma een van de belangrijke beslissingsfactoren voor deelname aan deze studie is. Doormiddel van de badges willen we net wat meer gewicht d.m.v. zichtbaarheid geven aan dit diploma.

Erasmus 

(1) De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) zal een proef draaien met het toekennen van badges ter beloning van extra curriculaire activiteiten die een bijdrage leveren aan hun onderwijs. Het doel van de pilot is om studenten die zich buiten het reguliere onderwijs inzetten om een extra bijdrage te leveren te belonen door middel van een aantal verschillende badges. Daarnaast hopen ze hiermee een extra stimulans te geven voor studenten om zich in te zetten voor dit soort activiteiten.
Om te beginnen willen we de volgende drie soorten badges beschikbaar maken voor studenten: 1) Mentoring, 2) Onderwijsinnovatie, 3) Evenementen. Studenten kunnen een badge verdienen als zij aantoonbaar 25 uur (brons), 50 uur (zilver) of 75 uur (goud) aan een bepaalde categorie hebben besteed.

(2) In samenwerking met ESN Rotterdam begeleidt het International Office van de EUR inkomende internationale studenten onder andere door Nederlandse studenten buddy te laten zijn voor deze internationale studenten. Dit houdt in dat de buddy’s internationale studenten helpen met allerlei regelzaken bij aankomst in Nederland, hen de stad laten zien, met hen meegaan naar een aantal sociale activiteiten en beschikbaar zijn voor vragen. Momenteel ontvangen buddy’s hardcopy certificaten. Buddy’s uiten de wens om bewijs van inspanning te ontvangen, daarom is er behoefte aan het zoeken naar een moderner en doelgerichter systeem waarmee studenten gewaardeerd kunnen worden. 


Hanzehogeschool

De Hanzehogeschool (HG) wil badges gaan inzetten voor haar commercieel onderwijs (in eerste instantie). Het gaat om niet geaccrediteerd onderwijs. Bijvoorbeeld het uitgeven van een badge bij het behalen van een Post-HBO opleiding, het hernieuwen van een BIG-registratie of het afronden van een leergang of cursus. De pilot is een onderdeel van het programma ‘Organiseren van flexibiliteit’. In de pilot wil HZ onderzoeken wat er nodig is om de badges succesvol te implementeren. Het resultaat is een uitgewerkt stappenplan voor de daadwerkelijke uitrol van badges binnen de HG voor commercieel onderwijs.


Deltion

Deltion wil verkennen of badges meerwaarde hebben binnen het mbo-onderwijs. Belangrijk hierbij is dat de kwaliteit van het onderwijs (met name de motivatie van de deelnemers) verhoogd wordt en de zichtbaarheid van het leren wordt vergroot. Voor deze pilot richten wij ons op een niet geaccrediteerde blended leerlijn (Leren met ICT) van de Deltion Academie (DA). De DA is de interne academie voor docentprofessionalisering. Door te verkennen en te onderzoeken wat badges voor deze doelgroep kunnen betekenen, hopen we ook aanbevelingen te kunnen doen om badges in te voeren in het ‘reguliere’ onderwijs.


Universiteit Twente

(1) The Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT) supports educational managers and teaching staff with designing, implementing, conducting and evaluating lectures, projects, modules, or programmes. We also support teaching assistants who will participate as a teacher in tutorial, practicals and projects. DISA is a workshop for students and stands for Didactical Introduction for Student Assistents. In this workshop students are learning the basic principles of learning of people and how to supervise in this process. Topics are questioning & answering techniques, explaining difficult assignments, giving feedback, encouraging active participation by using theory, exercises and simulations. At the moment we offer the students paper certificates upon completion.
For the pilot project with SURF we are aiming at awarding edubadges for students who pass the DISA training because it turns out there are several advantages of digital badges compared to paper certificates. First of all, badges allow participants to communicate their completion in a way that’s verifiable on their digital social network. Second, each open badge contains metadata about an achievement within the badge itself, so also in a few years it’s still clear what the student has done to earn the badge. Third, open badges can be saved in one place (using EduID), and even if students earn badges from more than one place, the owner of the badge can keep them all together.
In this pilot we want to find out how easy or difficult it is to create and issue badges to students and find out what students think of edubadges.

(2) Student Union 

Wij als Student Union zijn het overkoepelende studentenorgaan van 130 aangesloten studentenorganisaties in Enschede. Dit doen wij met de missie om de persoonlijke vorming en het welzijn van studenten te bevorderen. Wij zijn van mening dat bestuurlijke activiteiten en andere extra curriculaire activiteiten de persoonlijke vorming bevorderen. Om te erkennen dat iemand een fulltime bestuursjaar heeft gedaan zijn wij een aantal jaar geleden begonnen met het uitdelen van activisme erkenningen. Dit is een certificaat ondertekend door de rector magnificus en de student union dat de leerervaring en inzet van de student onderstreept. Wij zijn hierbij een edubadge als een goede uitbreiding op dit certificaat. Deze badge zou beter kunnen beschrijven wat een student gedaan heeft dan het certificaat en zou verder ook goed online te gebruiken zijn. Verder zouden we ook graag badges uitdelen aan studenten die niet in aanmerking komen voor het certificaat maar zich wel op een andere manier in hebben gezet voor de studentengemeenschap en zich daarmee persoonlijk hebben ontwikkeld.


Hogeschool van Amsterdam 

(1) De Hogeschool van Amsterdam biedt sinds drie jaar het omscholingsprogramma Make IT Work aan. In dit programma worden hoogopgeleiden in een periode van 11 maanden omgeschoold naar een functie in de IT sector als Software Engineer of Business Analytics Specialist. Tijdens de omscholing gaat de cursist aan de slag bij een werkgever in een functie met marktconforme arbeidsvoorwaarden. Het programma bestaat uit onderwijs dat deel uitmaakt van de bacheloropleiding, maar wordt op een andere wijze aangeboden. Bij succesvolle afsluiting ontvangt de cursist een certificaat van de HvA krijgt. De cursist heeft de mogelijkheid om na afsluiting van de omscholing een volwaardig HBO ICT bachelor-diploma te behalen. Hierbij willen wij badges in gaan zetten, zodat de onderdelen die in de omscholing zijn behaald, erkend/bewaard/inzichtelijk gemaakt kunnen worden, waardoor de erkenning van de eerder verworven kwalificaties door de examencommissie makkelijker kan verlopen. Dit zou een doorstroom naar het deeltijdonderwijs moeten vergemakkelijken. Als de pilot een succes is, wil de deeltijdopleiding van HBO-ICT de badges gaan inzetten bij de waardering van de studieonderdelen in het deeltijdonderwijs.

(2): FBE DeeltijdAcademie verzorgt vier bachelor deeltijdtrajecten, waarbij in de major en minor per semester een certificaat uitgereikt wordt. Een semester staat voor één of meerdere samenhangende thema’s uit het beroepsprofiel, die per semester afgerond worden op bachelorniveau. Deze certificaten hebben nu geen civiele werking. Door omzetten van deze certificaten in badges zouden we dit wel kunnen bereiken. Het gaat hier om aanbod van geaccrediteerd onderwijs. Met het uitgeven van badges denken wij daarnaast beter in te spelen op de professionaliseringsbehoeften van werkenden. Immers inschrijven op één semester levert een tastbaar, er- en herkenbaar resultaat op, waarmee de werkende zich beter inzetbaar houdt op de arbeidsmarkt. Hoewel dit aanbod identiek is aan geaccrediteerd aanbod, gaat het hier om cursus (niet geaccrediteerd) aanbod.

(3): (nog toevoegen)


NHL Stenden

Vanuit het Innovationlab van NHL-Stenden wordt de educatieve minor voor incoming exchange students gecoördineerd en (deels) aangeboden. Deel van het programma bestaat uit de participatie aan een online intervisieprogramma waarbij studenten Workplace Dilemma’s met elkaar delen, bespreken en analyseren. Dit gebeurt binnen een door het InnovationLab ontwikkelde internationale community of practice – www.myschoolsnetwork.com. Deze minor wordt in het tweede semester aangeboden (feb-juli).

NHL Stenden wil met deze pilot een prototype van een badge hebben waarmee de betreffende leereenheid in een internationaal en eigentijds perspectief beschreven en gevalideerd is. Deze pilot moet de basis vormen voor de opschaling naar een aantal andere leereenheden binnen en buiten de lerarenopleidingen die zich lenen voor het uitreiken van Open Badges.


Wageningen University

Wageningen University wil experimenteren met het toekennen van open badges voor de veiligheidsinstructies die studenten (en personeelsleden) moeten volgen voordat zij mogen beginnen aan bijvoorbeeld labwerkzaamheden of veldpractica. Het volgen van de instructies is verplicht maar levert geen credits op. De instructies komen op verschillende manieren ter beschikking van studenten: als online e-learning module in Blackboard (los vak), als onderdeel/module van een groter vak, als specifiek eenheid, bijvoorbeeld een veiligheidscollege, workshop of bijeenkomst. Bij al deze vormen moet gecheckt worden of de student aanwezig is geweest, of hij /zij de vragen heeft beantwoord of opdrachten uitgevoerd, kortom of hij/zij die specifieke module heeft doorlopen. Docenten die een laboratoriumvak of een veldpracticum geven, moeten kunnen zien of alle studenten de veiligheidsmodule hebben doorlopen. In de pilot willen we het uitgeven van badges testen met één van de veiligheidsmodulen, die voor het veldwerk.


Hogeschool Windesheim

Windesheim wil in de pilot het badge proces doorlopen voor drie trajecten: het Honours Programme, flexibele deeltijd van Social Work binnen domein Gezondheid en Welzijn en flexibele deeltijd van Bedrijfskunde MER binnen domein Business Media en Recht. Zij wil leren hoe zij het uitreiken van badges kunnen realiseren en borgen in de organisatie. Het Honours Programme is niet geaccrediteerd onderwijs, de flexibele deeltijd is voor beide domeinen geaccrediteerd onderwijs.


Samenwerkingsproject WUR, VU (bibliotheken), HR sluit binnenkort aan

Elke student van een hogeschool of universiteit in Nederland krijgt tijdens zijn studie een keer te maken met Informatievaardigheden. Studenten moeten bijv. regelmatig literatuur zoeken, literatuur beoordelen en refereren aan bronnen. Hoewel elke student aan het einde van zijn of haar studie (B/BSc/ MSc) dezelfde informatievaardigheden skills zou moeten hebben, zien wij als bibliotheken dat dit niet het altijd het geval is. We zien verschillen in de manier waarop informatievaardigheden worden gedoceerd tussen opleidingen en tussen universiteiten. Bovendien is het bij de overstap van de ene instelling naar de andere instelling soms lastig te zien welk niveau informatievaardigheden een student heeft (bijv. bij overstap Bachelor naar Master opleiding aan andere instelling). Je ziet dat het dan soms lastig is voor studenten om aan te haken bij het gewenste informatievaardigheden niveau van de opleiding. Het gebruik van instellings-overstijgende Edubadges gerelateerd aan standaard informatievaardigheden competenties zou een groot deel van deze problemen kunnen oplossen.

Het doel van de pilot is dan ook het opstellen van instellings-overstijgende leerniveaus voor informatievaardigheden (gekoppeld aan BSc) met daaraan gekoppelde Edubadges op basis van gestandaardiseerde internationale frameworks en modellen, zoals bv zoals bv ACRL-Framework, SCONUL en Research Development Framework.


Universiteit Maastricht 

MGSoG / UNU-MERIT (UM) heeft een aantal online cursussen ontwikkeld. Deze cursussen worden nu aangeboden tegen betaling als los online vak, als onderdeel van een online lesprogramma en soms gratis aan PhD studenten uit Afrika. Al deze vormen van vakkenaanbod zijn voor postdoctoraal onderwijs. Voor deze vakken ontvangen mensen nu een papieren certificaat (deelname met opdrachten die nagekeken zijn), of een papieren certificaat met ECTS (deelname met opdrachten die nagekeken zijn, en een mondeling tentamen). Het versturen van papieren certificaten naar Afrika / Azie / Zuid-Amerika is tijdrovend, en de poststukken komen niet altijd aan. Middels deelname aan dit project willen we kijken of we deze papieren certificaten door badges kunnen vervangen.


Avans

21ste century skills leerlijn: Ontwikkelen van een 21e eeuwse vaardigheden leerlijn waarbij op dit moment 4 skills worden uitgewerkt: samenwerken, Communiceren, Creatief denken en Creativiteit. Elk van deze vaardigheid wordt uitgewerkt in een zelfstandige module en kan als een schil over een opleiding heen worden gelegd. Als de student de e-learning heeft gevolgd, de domeinspecifieke case heeft gemaakt en de eindopdracht met een voldoende heeft afgesloten ontvangt deze de Edubadge (later in het traject kunnen hier studiepunten aan verbonden worden). Bij het behalen van alle vier de Edubadges over de gehele opleiding ontvangt de student een 21st century skills certificaat.  We starten in september met testen, gaan de modules optimaliseren en eventueel verder uitrollen over meerdere opleidingen binnen de Avans. Er zijn twee Avans academies meedoen: AVD met de opleidingen Commerciele Economie en Ondernemerschap & Retailmanagement, AAAd met de opleidingen Health & Social Work, Business, Management en Communicatie. Daarnaast wordt deze pilot meegenomen in de kennishub van de AAAd (waar studenten, docenten en het werkveld zijn aangesloten) waarbij we met het werkveld de waarde van deze badges gaan toetsen. Het succes van deze pilot wordt afgemeten aan het aantal studenten die de modules volledig succesvol hebben afgerond ten opzichte van de studenten die zijn gestart.


Tilburg University

Tilburg University ziet microcredentialing en edubadges als een trend die op de middellange tot lange termijn van grote invloed kan zijn op ons bestaande business model. Om goed voorbereid te zijn op deze trend, willen we op vrij korte termijn experimenteren en hiervan leren. In eerste instantie hebben we gekozen badges uit te reiken voor “Innovatiemanagement”, een cursus uit ons postacademisch professional learningprogramma. Innovatiemanagement is een vrij kleinschalige cursus die een studiebelasting van ongeveer 2,25 ECTS credits met zich meebrengt. Een innovatie als microcredentialing en edubadges past van nature bij het onderwerp van de cursus en zal de deelnemers aanspreken. Op korte termijn willen wij aan de deelnemers die de cursus Innovatiemanagement succesvol afronden badges ter beschikking stellen. 


Albeda 

Albeda neemt deel aan de pilot edubadges om te experimenteren met het toekennen van edubadges voor het waarderen van extra curriculaire activiteiten in het kader van Albeda Next die een bijdrage leveren aan de loopbaan van studenten.

Albeda Next programmeert extra curriculaire activiteiten voor studenten. Het is een plek voor netwerken en het bekwaam worden in de 21st century skills.
Het doel van de pilot is om studenten die zich inzetten voor Albeda Next te belonen door middel van een aantal verschillende edubadges. Daarnaast hopen we hiermee een grotere groep studenten te motiveren om zich in te zetten voor dit soort extra curriculaire activiteiten.

Albeda wil edubadges beschikbaar maken voor studenten gebaseerd op één (of meer) van de 21st century skills zoals die in het landelijke project KOMPAS21 uitgewerkt zijn. Iedere skill is uitgewerkt in een rubric en bestaat uit 3-5 elementen op drie niveaus: beginner, gevorderd, expert.

Verkennen:
• Hoe we deze edubadges kunnen koppelen aan taken bij de 21ste eeuwse vaardigheden ihkv Albeda Next geformuleerd in termen van leeruitkomsten op een NLQF-niveau.
• Mogelijkheden voor inzet bij onderwijsleerbedrijven.
  • No labels