Op deze pagina lees je meer over het aanvragen van toegang tot het SURF Netwerk Dashboard. De uitleg wordt eerst in het Nederlands en daarna in het Engels gegeven.

On this page you can read more about requesting access to the SURF Network Dashboard. The explanation is given first in Dutch and then in English.

--

Om toegang te krijgen tot het SURF Netwerk Dashboard moeten eenmalig enkele stappen worden doorlopen. Hierna kunnen infraverantwoordelijken en infrabeheerders van instellingen het SURF Netwerk Dashboard gebruiken.

Stap 1: SURFconext-verantwoordelijke legt koppeling met SURF Netwerk Dashboard

Deze stap hoeft sinds april 2020 niet meer uitgevoerd te worden door SURF instellingen. Omdat SURF Netwerk Dashboard onder andere inzage geeft in de SURFinternet dienstverlening, is besloten alle SURF aangesloten IdPs te koppelen aan het SURF Netwerk Dashboard (zie ook SURFconext nieuws).

Geen aansluiting op SURFconext?

Als je instelling geen eigen aansluiting op SURFconext heeft, moet je gebruikmaken van de eduID. Lees hiervoor de stappen bij eduID.

Je kunt direct doorgaan met stap 2.

Stap 2: Instellingscontactpersoon kent rol 'infraverantwoordelijke' of 'infrabeheerder' toe

Het SURF Netwerk Dashboard is alleen toegankelijk voor gebruikers die in SURF Dashboard de Autorisatierol 'infraverantwoordelijke' of 'infrabeheerder' hebben. De instellingscontactpersoon (ICP) of diens plaatsvervanger de Instellingsbevoegde, kan deze rollen toewijzen aan 1 of meer gebruikers met een profiel in SURF Dashboard, dan wel een nieuw profiel met deze rol aanmaken. De instellingscontactpersoon (ICP) of diens plaatsvervanger de Instellingsbevoegde kun je herkennen in het SURF Dashboard aan het aandachtsgebied 'instellingsbevoegde'.

De stappen die de 'instellingsbevoegde' zal moeten uitvoeren, zijn:

 • Ga naar SURFdashboard.
 • Log in met SURFconext en kies je eigen IDP of eduID.
 • Zoek de gebruiker op
  • Voeg aan dit bestaand profiel de rol ‘infraverantwoordelijke’ of 'infrabeheerder' toe
 • Of als voor de gebruiker nog geen profiel bestaat
  • Maak een nieuw profiel aan.
  • Voeg aan dit nieuwe profiel de rol ‘infraverantwoordelijke’ of 'infrabeheerder' toe

  • De gebruiker ontvangt per ommegaande een mail met een koppelverzoek. Na acceptatie is de gebruiker gekoppeld.

Daarna is het SURF Netwerk Dashboard beschikbaar via https://netwerkdashboard.surfnet.nl voor de gebruiker met de nieuwe rol ‘infraverantwoordelijke’ of 'infrabeheerder'.

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

To gain access to the SURF Network Dashboard, a number of steps need to be completed just once. After access has been arranged, infrastructure managers ('infraverantwoordelijke') and infrastructure administrators ('infrabeheerder') of the institutions can use the SURF Network Dashboard.


Step 1: SURFconext manager sets up the link to the SURF Network Dashboard

Since April 2020, this step can be skipped by SURF institutions. SURF Network Dashboard provides insight into the SURFinternet services, therefore it was decided to link all SURF connected IdPs to the SURF Network Dashboard (see also SURFconext news).

No connection to SURFconext?

If your institution does not have its own connection to SURFconext, you will have to use eduID. Create an eduID for your institution following these steps.

Step 2: Institutional contact person assigns the role of 'infrastructure manager' or 'infrastructure manager'


The SURF Network Dashboard is only accessible to users who have the Authorization role 'infraverantwoordelijke' or 'infrabeheerder' in SURFdashboard. The institutional contact person (ICP) or his deputy the institution representative can assign these roles to 1 or more users with a profile in SURF Dashboard, or create a new profile with this role. You can recognize the institutional contact person (ICP) or his deputy the institution representative in the SURF Dashboard by the focus area (Aandachtsgebied) 'instellingsbevoegde'.

The steps that the 'institution representative' will have to perform are:

 • Go to SURFdashboard.
 • Log in with SURFconext and select your IDP or eduID.
 • Search for the user
  • Add the role 'infrastructure manager' or 'infrastructure manager' to this existing profile
 • Or if no profile exists for the user yet
  • Create a new profile
  • Add the role "infrastructure manager" or "infrastructure manager" to this new profile
 • The user will receive an e-mail with a request to authorize the request. Click accept and the role will become active.

The SURF Network Dashboard will then be available via https://netwerkdashboard.surfnet.nl for the user with the new role of 'infraverantwoordelijke' or 'infrabeheerder'.


 • No labels