Child pages
  • 2014-09-05
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aanwezig
Niels Kregting (HAN)
Patrick Honing (HAN)
Mark de Jong (Inholland/ HS Leiden)
Tom Kuipers (UvA)
Peter Havekes (Avans)
Frans Ward (SURFnet)
Kirsten Veelo (SURFnet)

Afwezig
Martijn Pleinaer
Bram Enning
Jaqueline Kok

Agenda

1) Transformatielaag

SURFnet heeft de mogelijkheden voor een transformatielaag verkend (zie verslag). Er is verkennend overleg geweest met 2 leveranciers. Een mogelijke oplossing zou zijn om de voorbeeldimplementatie van de API uit te breiden met een Enterprise Service Bus (ESB) (bijv. Fuse Red Hat) en twee koppelingen naar veelgebruikte bronsystemen, zoals Osiris en Hippo CMS. We gaan ervan uit dat instellingen zelf de bronsystemen koppelen.

UvA, HS Leiden, HS Inholland en Avans geven aan dat zij al een ESB gebruiken en dat het niet wenselijk is een nieuwe ESB in gebruik te nemen. Het is niet de bedoeling om 1 ESB te promoten. Zij zijn op zoek naar een proxy-achtige oplossing, een transformatielaag waarbij een scheiding bestaat tussen webservices en oAuth publicatie. Deze moet aan kunnen sluiten bij bestaande webservices. Als voorbeeld wordt genoemd: WSO2 API Manager. (http://wso2.com/products/api-manager/)

Welke ESB's worden gebruikt binnen de verschillende instellingen?

HS Leiden overweegt een information framework op basis van Red Hat Fuse (wordt ook gebruikt door HS Utrecht met koppeling naar Osiris).

HS Inholland heeft WSO2 gekoppeld aan ScopeFormation, dit functioneert als ESB. Het is een tool die vanuit Syllabus+ de eigen dataconnector vervangt door een ScopeFormation module. Scopeformation heeft een presentatie gegeven op HO-Link 2014. De Syllabus+ tool wordt op veel hogescholen gebruikt.

UvA/HvA gebruikt een API/ESB product van software AG, het pakket Webmethods. Dit is geen open source. Het ontsluit SIS-informatie, koppelt met backend systemen, deelt keys uit etc.

HAN maakt geen gebruik van een ESB. Zij hebben de webservices direct gekoppeld aan een centrale database.


2) Uitbreiding API met geo informatie.

Bij HAN en UvA speelt dit onderwerp. UvA-studenten hebben een app gelanceerd, UniCon UvA, dat gebruik maakt van slimme berekeningen van Access Points. De gebruiker geeft toestemming om gevonden te worden. Ook voor medewerkers op flexplekken. Privacy is een issue.


3) Samenwerking Stichting Open Onderwijs Data

SURFnet heeft gesproken met Stichting Open Onderwijs Data over mogelijke samenwerking op gebied van promotie open onderwijs data. De werkgroepleden staan hier positief tegenover.

4) Rondje instellingen: stand van zaken

HS Leiden - Open Onderwijs API ondersteunt SAML authenticatie, dit wordt overgezet naar oAuth2. Red hat fuse? Breder ondersteund platform. Ze voeren het beleid dat informatie zoveel mogelijk open beschikbaar wordt gemaakt.

Hogeschool Inholland - Er is een instellingsplan geschreven om data open beschikbaar te stellen via Scopeformation. Het wordt gepusht vanuit IT afdeling, maar het moet nog belegd worden in de organisatie (wie wordt eigenaar?). Organisatorisch en informatiemanagement vraagstukken. Er komt een pilot aan.

HAN - Werkt nu met statische API's en willen snel over naar oAuth2. Bezig met een POC.

Avans -  De oAuth2 oplossing heeft het erg druk en wordt daarom in 2015 vervangen door een WSO2 variant.

UvA -  Er moet zo snel mogelijk een UvA app komen, vergelijkbaar met de HvA app.  Dit op basis van Software AG en  haalt gegevens op vanuit bronnen die nu via portal ontsloten worden. Dit is een  tussenoplossing.

Half oktober wordt een face to face bijeenkomst  gepland -> er wordt een datumprikker rondgestuurd voor de dagen woensdag en donderdag.

  • No labels

1 Comment

  1. Correctie: Avans gebruikt nog geen ESB hiervoor, maar webservices rechtstreeks gekoppeld aan databronnen.