HO-Standaardenoverdracht

Overdracht HO-kernafspraken aan EduStandaard

Categorie: Scholarly Communication - Infrastructure
Status: Lopend

Business case

Er zijn eenduidige afspraken over het gebruik van standaarden nodig om de HO-kennisketen te laten functioneren. Zonder eenduidige afspraken ontstaan er afwijkingen door interpretatieverschillen bij de uitwisseling van gegevens tussen systemen in de HO-kennisketen. Om nieuwe ontwikkelingen, ingesleten afwijkingen en andere inconsistenties gecontroleerd af te handelen is deugdelijk beheer van deze afspraken van essentieel belang. Zonder beheer van de afspraken ontbreekt de basis voor een solide en kosten-efficiënte kennisinfrastructuur.

Beheerde afspraken maken vervolgens onderdeel uit van werkafspraken tussen de ketenpartijen. Deze werkafspraken beschrijven de rechten en plichten van de deelnemende partijen in de ontwikkeling en exploitatie van de HO-kennisketen.

Probleemstelling en aanleiding

Met het vervallen van financieringen uit de DARE- en SURFshare-programma’s zal het ad-hoc en op innovatie gerichte beheer van deze ‘afspraken over het gebruik van standaarden’ ook komen te vervallen. Om dat te voorkomen is een tijdelijke onderzoeksgroep Borging Afspraken SURFshare Standaarden (BASS) ingesteld die in november 2011 een advies uit heeft gebracht aan de BIK (instellingscontactpersonen): Het platformbestuur ICT & Onderzoek moet SURF de opdracht geven om met de instellingen de ‘afspraken over het gebruik van standaarden’ in beheer te brengen bij EduStandaard.

Dit advies is overgenomen door het bestuur van SURF Platform ICT&Onderzoek en opgenomen in het Jaarplan 2012 onder de noemer "afronden SURFshare programma"

Doel van het project

In dit project wordt gewerkt aan het evalueren, wijzigen, registreren en in beheer brengen van de HO-kernafspraken bij EduStandaard.

Beoogde resultaten

  • De overdrachtsgroepen hebben de HO-kernafspraken geëvalueerd, gewijzigd en geregistreerd.
  • De experts uit de overdrachtsgroepen maken na voltooiing van het project de keuze om deel te nemen in de SIG EduStandaard om het beheer over die afspraak te continueren.
  • HO-kernafspraken zijn in beheer bij EduStandaard.
  • Er is een convenant getekend door de HO-kennisketendeelnemers.
  • Er ligt een concept voorstel voor de gewijzigde werkafspraken

Beoogde effecten

  • De overdrachtsgroepen hebben hun kennis overgedragen aan de betreffende SIG EduStandaard Werkgroepen.
  • De HO-kernafspraken zijn toegewezen aan de relevante SIG EduStandaard Werkgroepen.
  • In de betreffende SIG EduStandaard Werkgroepen is er voldoende vertegenwoordiging vanuit het WO.

Project informatie

Deelnemende instellingen: nader te bepalen; in potentie alle instellingen die aan de HO-kennisketen deelnemen.

Stuurgroepleden: Kurt de Belder (UL), Marc Dupuis (SURF), Marc van den Berg (UvT), Paul Doorenbosch (KB), Paula Witkamp (DANS)

Kernteam: Rob de Bruin (KB), Martin Braaksma (DANS)

Projectteam: n.t.b. (standaarden experts, & Bureau EduStandaard)

EduStandaard: SIG EduStandaard Werkgroepen Metadata + Identifiers + Vocabulaires, Standaardisatieraad.

Projectleider: Maurice Vanderfeesten (SURF)

Startdatum: 15-09-2012

Einddatum: 30-06-2013

Budget: eigen bijdrage vanuit de instellingen, 100%matching

Subsidie: 0%

Projectplan: Download PDF

  • No labels