Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width50%

Table of contents

Table of Contents
Column
width50%
Wiki Markup


h1. {anchor:Document information} Document information

| *Title:* DIA Werkprocessen \\
*Subject:* Onderzoeksgegevens in de persoonsnamen thesaurus \\
*Moderator:*  Martin van Muyen \\
*Version:*  2.0 \\
*Date published:*  27-06-2006 \\
*Excerpt*:{excerpt} Write an excerpt here {excerpt}\\
\\
(Optional information) \\
*Type:* \\
*Format:* \\
*Identifier:* \\
*Language:* \\
*Rights:* \\
*Tags:* {page-info:labels} \\|

Document History

Date

Version

Owner

Changelog

Image Modified PDF

27-06-2006

2.0

MvM

Ongewijzigde eindversie

 

16-06-2006

1.7

MvM

Wijzigingen in XML schema in appendix 2; URL ipv
script voor DAI EXPORT button in 3.2.1 

 

05-04-2006

1.6

MvM

Herziene versie met wijzigingen in rood; Appendix III
ingevoegd met drie template voorbeelden.

 

22-02-2006

1.5

MvM

XML schema toegevoegd in Appendix 2; format
aanpassingen en Appendix 4 in rood 

 

12-02-2006

1.4

MvM

Template voorbeelden en URL structuur Metis
gegevens toegevoegd

 

01-02-2006

1.3

MvM

Toegevoegd: 3.2.2 Export van thesauruswijzigingen;
tekstuele aanpassingen in rood.

 

01-02-2006

1.3

MvM

Nieuwe titel: DAI werkprocessen

 

26-01-2006

1.2

MvM

Arceringen verwijderd; opmerking over naamsvariant-
en toegevoegd in 3.2.1

 

21-12-2005

1.1

MvM

Wijziging in 3.2.1 en 6 (Ophalen DAI); in 4.3 is veld
Code-aanstelling is vervallen; appendices toegevoegd

 

25-11-2005

1.0

MvM

Besproken en geaccepteerd in DAI project bijeenkomst
25-11-2005; ongewijzigd behalve enige typo's

 

16-11-2005

0.3

MvM

Hoofdstuk 3 en 7 aangepast na review TvdV en RK

 

07-11-2005

0.2

MvM

Wijzigingen in Inleiding en hoofdstuk 4 in rood; nieuw
toegevoegd: hoofdstuk 3, 5, 6 en 7

 

28-09-2005

0.1

MvM

Creatie: Dai formataanpassingen

 

Abstract

Note

needs to be written

...

De onderzoeksgegevens hebben slechts in beperkte mate invloed op de gemeenschappelijke gegevens in
de persoonsnamenthesaurus: er wordt een veld door het systeem gegenereerd als aan een thesaurusrecord
onderzoeksgegevens worden toegevoegd en er wordt een veld toegevoegd dat wordt gebruikt wanneer bij
de initiële vulling vanuit onderzoeksbestanden mogelijk dubbele namen worden ingevoerd.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

001@

-

-

ILN bit stri

Toelichting:

1. Wordt per universiteit geactiveerd als een eerste onderzoeksblok wordt toegevoegd en wordt gedeactiveerd als het laatste blok wordt verwijderd.
2. Wordt in het thesaurus format niet getoond
3. Kan in overige presentaties worden omgezet in de naam van de instelling
4. Activering en de-activering worden in het GGC gelogd als update
5. Speelt bij thesaurus records (vooralsnog) geen rol bij zoeken en filteren

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

038L

796

-

DAI - PPN van voorkeursnaam

$a

 

 

Bron van nieuwe naam

$b

 

 

Status van nieuwe naam

$x

 

 

Gelijkheidswaarde van beide namen

$9

! ... !

-

PPN van voorkeursnaam

+Toelichting:+Dit veld wordt aan en nieuwe naam toegevoegd bij batch invoer, wanneer bij het matchen een naam
gevonden wordt met een gelijkheidswaarde die ligt tussen de waarden die gedefinieerd zijn voor samen-
voegen en voor nieuwe invoer; de ingevoerde naam is dus mogelijk dubbel en veld 038L bevat naast enige
administratieve informatie het PPN van de gevonden naam. Zie ook #Matchen van persoonsnamen.

...

Toevoegen van lokale velden, dus van Metis naamsgegevens, is alleen mogelijk als tevens een onderzoeks-
blok wordt toegevoegd.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

103M

A01

ONDERZOEKERNUMMER

Lokaal onderzoekernummer

$0

 

 

Nummer van maximaal 10 posities

Toelichting:

1. Dit veld is benodigd om DAI's (ppn's) te kunnen opnemen in de Metis databank; na afloop van hetproject kan bekeken worden of dit nummer opgeheven kan worden.

2.Het veld zal door het Pica systeem niet inhoudelijk worden gecontroleerd.
3. Het veld zal worden geïndexeerd.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

103Z

A99

Tbd

Oud PPN - oud DA

$0

 

 

Oud PPN

+Toelichting:+Kenmerk 103Z wordt met behulp van WinIBW scripts toegevoegd indien onderzoeksgegevens worden
overgeheveld van een verwijderd thesaurusrecord naar record dat door de bibliothecaris is aangemerkt als
het voorkeursrecord. Deze actie kan alleen uitgevoerd worden door een bibliothecaris die is verbonden aan
dezelfde onderzoeksinstelling.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

128A

A10

-

Metis naamsvorm met initialen

$e

#...#

TT

Titulatuur

$d

 

VLT

Voorletters

$c

/...

VV

Voorvoegsel

$a

@...

NAAM

Eigennaam, achternaam

$f

(...)

-

Titulatuur achter de naam

 

 

VOORKEUR

Zie toelichting punt 1

Toelichting:

1. Het Metis veld VOORKEUR wordt gebruikt in de conversie naar Pica:
- indien dit element aanwezig is, wordt kenmerk 128A aangemaakt;
- indien dit veld niet aanwezig is, worden de naamsgegevens vertaald naar 128@ (zie volgende tabel)
2. De inhoud van kenmerk 128A wordt drie keer geïndexeerd met de voor persoonsnamen gebruikelijke
indexroutine:
- Eén keer als een lokale index, alleen toegankelijk voor de eigen bibliotheek / universiteit
- Twee keer als een algemeen doorzoekbare index (ILN=0). (Deze index zal na de implementatie van
CBS4 v3.2 beschikbaar komen.)
0. Er zullen twee algemeen doorzoekbare indexen gemaakt: één met het voor persoonsnamen gebruike-
lijke indextype en één met een nieuw indextype. Wanneer bij zoeken van dit nieuwe indextype gebruik
wordt gemaakt, zoekt men impliciet in de sub-thesaurus van onderzoekers; in dummy commandotaal:
- <zoek onderzoeker> zoekt binnen de thesaurus records met een 128A
- <zoek persoon> zoekt binnen de gehele thesaurus.
1. Subveld $f is gedefinieerd voor toekomstig gebruik; het zal niet worden gevuld vanuit de initiële Metis
invoer.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

128B

A11

-

Naam met uitgeschreven voornaam/namen

$e

#...#

TT

Titulatuur

$d

 

VLT

Voornaam/namen

$c

/...

VV

Voorvoegsel

$a

@...

NAAM

Eigennaam, achternaam

$f

(...)

-

Titulatuur achter de naam

Toelichting:

0. In Metis wordt het veld voornaam/voornamen nog niet ondersteund; daarom wordt het in de pilot direct
aangeleverd uit de personeelsadministratie van de RUG in een aparte tabelbestaande uit onderzoeker-
nummers en voornamen. Op basis van de onderzoekernummers wordt bij de conversie een volledige
128B samengesteld met voornaam/namen, achternaam, voorvoegsel en titel.
2. Zie verder de toelichting bij 128A.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

128@

A20

-

Metis naamsvorm - niet voorkeursnaam

$d

 

VLT

Voorletters, roepnaam

$c

/...

VV

Voorvoegsel

$a

@...

NAAM

Eigennaam, achternaam

Toelichting:

1. De Metis naamsgegevens worden geconverteerd naar 128@ indien het element VORRKEUR ontbreekt.
2. Er is afgesproken dat in niet-voorkeursnamen geen titulatuur wordt opgenomen.
3. De inhoud van kenmerk 128@ wordt op dezelfde wijze geïndexeerd als kenmerk 128A.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

132A

A30

 

Geboortedatum / leefjaren

$a

 

GEB_DATUM

Leefjaren

$b

=

GESL

Geslacht: 1 positie: M of V

Toelichting:

1. Dit veld is optioneel; indien aanwezig is minimaal één subveld verplicht; in het thesaurus format begint
dit veld dus met een '=' als alleen de geslachtsaanduiding aanwezig is.
2. Het geboortejaar wordt bij offline matchen gebruikt om te bepalen of dezelfde naamsvormen verschillend
zijn.

...

De velden die tot het onderzoeksblok gerekend worden, zijn gedefinieerd op niveau 2 van de Pica+ data-
structuur.  Voor onderzoekers met meerdere werkverbanden, wordt per werkverband een onderzoeksblok
gedefinieerd. In beginsel zullen deze velden zichtbaar zijn voor de bibliotheekmedewerkers van de eigen
universiteit, die de thesaurus gebruiken voor de catalogusbouw; indien echter nodig kunnen ook de
exemplaargebonden velden met behulp van een filtertabel verborgen worden. Gebruikers van de persoons-
namenthesaurus van andere universiteiten kunnen de onderzoeksgegevens alleen zien als men bevoegd is
lokale en exemplaargegevens van andere bibliotheken te bekijken. Invoer en mutatie zijn uitsluitend
voorbehouden aan medewerkers van de eigen universiteit.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

208@

E01

 

Selectiesleutel

$a

 

 

Datum, wordt door systeem gegenereerd

$b

 

 

Selectiesleutel; zie toelichting

Toelichting:

1. In de structuur van onderzoeksblokken (exemplaarblokken) is veld 208@ noodzakelijk. Het veld wordt in
de DAI web interface niet getoond (zie #Ophalen DAI). Indien niet aanwezig wordt het door het systeem
automatisch toegevoegd onder de volgende condities:
- de server behorend bij de web interface genereert  veld 208@ subveld $b met als inhoud een kleine
letter 'p'.
- tevens wordt door de catalogiseer server subveld $a toegevoegd met als inhoud de systeemdatum.
- indien veld 208@ reeds aanwezig is in en onderzoeksblok kan dit veld via de DAI web interface niet
gewijzigd worden; wijzigingen zijn dan alleen mogelijk met WinIBW.
2. Er wordt een gecombineerde index op de inhoud van beide subvelden: datum + code. Deze ingang is
per bibliotheek (ILN) afzoekbaar.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

229A

B10

 

Organisatie behorend bij het dienstverband

$B

 

CODE_ORGANISATIE

Code van de organisatie waarbij de onderzoeker een aanstelling heeft

$a

 

 

Bij code behorende naam

Toelichting:

1. Dit veld is herhaalbaar; thans komt het in Metis per dienstverband (onderzoeksblok) maximaal drie keer
voor; in de toekomst zal deze beperking worden opgeheven.
2. De bij een code behorende naam zal worden meegeleverd. Codes en namen zijn per Metis database
verschillend; daarom worden codes in presentaties niet met behulp van tabellen geëxpandeerd.
3. In eindgebruikerpresentaties wordt alleen de inhoud van $a getoond; in het catalogiseerformat wordt de
inhoud van $B achter de inhoud van $a getoond. .
4. Beide subvelden worden geïndexeerd:
- de code in $B wordt geïndexeerd per bibliotheek (ILN)
- de naam in $a wordt zowel per bibliotheek als algemeen doorzoekbaar (ILN=0) geïndexeerd.
In beide gevallen worden er twee indexen gemaakt: een index op woordbasis en een index op de
gehele inhoud van $a. (De index met ILN=0 zal gemaakt worden na implementatie van CBS4 v3.2)

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

232A

B20

 

Start- en einddatum aanstelling

$a

 

BEGIN_PERIODE

Startdatum aanstelling

$b

 

EIND_PERIODE

Einddatum aanstelling

Toelichting:

1. Dit veld wordt niet geïndexeerd.
2. De structuur van begin- en einddatum wordt niet gecontroleerd.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

232B

B21

 

Codering en omschrijving functie

$a

 

CODE_FUNCTIE

Code van de functie

$b

 

 

Bij code behorende omschrijving

Toelichting:

1. Dit veld wordt niet geïndexeerd.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

237A

B50

-

Veld voor opmerkingen / toelichtingen

$a

 

-

Opmerking / toelichting

Toelichting:

1. Dit veld is herhaalbaar
2. Dit veld wordt niet geïndexeerd.
3. Het veld wordt niet aangeleverd bij de initiële invoer vanuit Metis.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

203@

B90

 

Onderzoeksblok productienummer (epn)

$0

 

 

Nummer: 9-10  posities, incl. check digit

Toelichting:

1. Dit veld wordt geïndexeerd.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

201B

B95

 

Datum en tijdstip laatste mutatie van onderzoeksblok

$0

 

 

Datum: dd-mm-jj

$t

 

 

Tijdstip: uu-mm-ss-mmm

Toelichting:

1. Dit veld wordt niet geïndexeerd

...

URL- structuur
De URL die door Metis wordt opgestuurd naar de thesaurus om een DAI op te halen (zie #Ophalen DAI) heeft
de volgende opbouw:

 

Attribuut

Voorbeeld

1

Adres OCLC PICA web pagina

http://develop.pica.nl:18080/

2

Usernummer/wachtwoord

login/FORM/REQUEST?DB=1.1&USER_KEY=<usernummer>&PASSWORD=<wachtwoord>

3

Redirect

&REDIRECT=http%3A%2F%2Fdevelop.pica.nl%3A18080%2FDB %3D1.1

4

Zoekstring

%2FCMD%3FACT%3DSRCH%26IKT%3D1%26SRT%3DRLV%26REC%3D2%26TRM%3Djansen%2c%20jan

5

Onderzoekernummer

%2Fp%5Fonderzoekernummer%3D20045

6

Naam mdewerker

%2Fp%5Fnaam%5Fmedewerker%3DObdam

7

Voorletter(s)

%2Fp%5Fvoorletter%3DPh.J.

8

Voorvoegsel

%2Fp%5Fvoorvoegsel%3D

9

Titulatuur

%2Fp%5Ftitulatuur%3DDr.

10

Voorkeur

%2Fp%5Fvoorkeur%3DJ

11

Geslacht

%2Fp%5Fgeslacht%3DV

12

Geboortedatum

%2Fp%5Fgeboortedatum%3D23-10-1953

13

Code functie

%2Fp%5Fcode%5Ffunctie%3D30

14

Functie

%2Fp%5Ffunctie%3DUniversitair docent

15

Code organisatie

%2Fp%5Fcode%5Forganisatie%5Fa%3D22020100

16

Organisatie

%2Fp%5Forganisatie%5Fa%3Dradiologie

17

Begin aanstelling

%2Fp%5Fbegin%5Faanstelling%3D01-01-2000

18

Einde aanstelling

%2Fp%5Feinde%5Faanstelling%3D31-10-2005

Voorbeeld:[http://develop.pica.nl:18080/login/FORM/REQUEST?DB=1.1&USER_KEY=3&PASSWORD=dai&REDIRECT
=http%3A%2F%2Fdevelop.pica.nl%3A18080%2FDB%3D1.1%2FCMD%3FACT%3DSRCH%26IKT%3D1%2
6SRT%3DRLV%26REC%3D1%26TRM%3Djansen%2c%20jan%2Fp%5Fonderzoekernummer%3D20045] ,
etc.

...

Als een naam met B-status niet dubbel is, dient de B-status ongedaan te worden gemaakt. Hiervoor wordt
een script gemaakt dat de volgende functionaliteit zal hebben:
- Activeert de WinIBW editor voor de betreffende naam.
- Verandert de B in veld 005 in een 'x' waardoor de B-status ongedaan is gemaakt.
- Verwijdert veld 038L (796).
- Stuurt de gemuteerde naam naar de server.
- Keert terug naar de volgende regel in het overzicht van namen met B-status, zodat er met de volgende
naam kan worden doorgegaan.