Child pages
  • Inleiding

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2.2 Goede metadata voorwaarde voor e-Learning

In onderstaande afbeelding is de positie van de afspraak in de contentketen weergegeven met een geel-zwarte ellips.

Image Removed

Warning
titleToDo

De afbeelding moet nog worden aangepast

Wanneer auteurs van educatieve content - dit kunnen zowel uitgevers (aanbieders) als docenten zijn - leerarrangementen ontwikkelen, voorzien zij deze leermaterialen van metadata. De docent gebruikt deze metadata om een selectie te maken uit het beschikbare materiaal en dit te arrangeren tot een volledig leerarrangement. Hierbij wordt informatie over de samenstelling van een leerarrangement aan de metadata toegevoegd. Vervolgens kan het complete leerarrangement aan de lerende worden aangeboden.

...

Eén van de toonaangevende metadatastandaarden is de Dublin Core, die eind jaren '90 is ontstaan en op dit moment wereldwijd op brede schaal wordt toegepast door professionals uit de bibliotheek-, archief- en museumwereld, computerwetenschappen en het onderwijs. De Dublin Core is een algemene standaard die model heeft gestaan voor de IEEE LOM. IEEE LOM is een standaard met onderwijsspecifieke metadata die al geruime tijd internationale erkenning heeft verworven. Deze standaard omvat 57 metadata-elementen, een aantal dat - als ze allemaal worden gebruikt - van 'metadateren' een tijdrovende bezigheid kan maken. Bovendien zijn er voor specifiek Nederlandse informatie niet altijd voldoende afspraken vastgelegd in de IEEE LOM metadatastandaard.
Gedetailleerde informatie over de IEEE LOM is te vinden via de website van IEEE Workgroup 12 "Learning Object Metadata" op http://ltsc.ieee.org/wg12/index.html. De attente lezer zal tussen de IEEE LOM en NL-LOM enkele verschillen kunnen vinden. In dit document wordt een toelichting gegeven waarom hiervoor is gekozen. Aangezien de wereld van het metadateren niet stil staat, zal NL-LOM in de loop van de tijd aan veranderingen onderhevig zijn. Er zal echter wel naar worden gestreefd om de afspraak zo stabiel mogelijk te houden om praktische toepassing mogelijk te maken.
In de huidige afspraak is gekozen om een beperkt aantal velden van de IEEE LOM metadatastandaard verplicht te stellen. Het is belangrijk om te realiseren dat ook de optionele velden gebruikt kunnen worden om leerobjecten te beschrijven. Aanbevolen velden MOGEN alleen ontbreken als hier een geldige reden voor bestaat. Kijk naar de IEEE LOM en het is direct duidelijk dat van leerobjecten veel meer is op te slaan.

3.3 Hoe ziet

...

NL-

...

LOM eruit?

Warning
titleToDo

controleren of de tekst nog wel klopt

Velden als Titel of Omschrijving kunnen vrij worden ingevoerd. Voor andere gegevens, zoals Taal, Bestandsformaat of Beoogde eindgebruiker moet worden gekozen uit een lijst met vaste waarden . Waar of een nader gespecificeerde schrijfwijze. Waar mogelijk worden hierbij internationale standaarden en coderingen gebruikt. In andere gevallen is een vocabulaire gedefinieerd, een reeks voorgedefinieerde waarden die speciaal op de Nederlandse onderwijs situatie van toepassing is en welke is geregistreerd bij de Vocabulaire Bank.

3.4 Verplichte, aanbevolen en optionele velden

...

Warning
titleToDo

controleren of de tekst nog wel klopt

...

en business rules

In het toepassingsprofiel NL-LOM wordt per veld aangegeven of een veld verplicht, aanbevolen of optioneel is. Daarnaast zijn voor enkele velden business rules van toepassing. Met business rules kan aangegeven worden of een veld verplicht, aanbevolen of optioneel is op basis van de gebruikte waarde van een andere veld. Daarnaast kan met een business rule aangegeven worden welke vocabulaires voor een bepaald veld worden aanbevolen, verplicht of optioneel zijn.

3.5 Aandacht bij implementatie

...

...

controleren of de tekst nog wel klopt

Alle IEEE LOM velden moeten worden meegenomen bij de implementatie. Indien Namelijk: indien metadata voor optionele velden is toegevoegd aan content, zal deze inspanning niet voor niets zijn geweest. Ook is het mogelijk dat er in de toekomst verplichte velden van het content-zoekprofiel wegvallen en/of bijkomen. Wanneer wijzigingen in de subset van verplichte velden zullen optreden is niet te voorspellen, maar door er nu al rekening mee te houden, is een wijziging wel veel eenvoudiger en goedkoper te realiserenveel eenvoudiger en goedkoper te realiseren. Zie ook de principes voor informatiemodel, met name principe 8 en 9 onder "Interpretatie van velden".
Bij implementatie moet u tevens rekening houden met nieuwe vocabulaires. Volgens de afspraken in dit contentNL-zoekprofiel LOM moeten vocabulaires (bijna) altijd via een VDEX bestand beschikbaar zijn. Uitzondering hierop is de default vocabulaire van IEEE LOMv1.0, die moet worden aangeduid met de waarde "LOMv1.0".

3.6 Conformiteit

...

titleToDo

...

zijn en zijn geregistreerd op de Vocabulaire Bank. Zie ook de principes voor vocabulaires

3.6 Conformiteit

Een toepassing is conform het contentNL-zoekprofiel LOM wanneer aan de volgende eisen is voldaan:

...

:

  • metadata beschreven volgens de IMSMD binding v1.2.4 en de IEEE LOM binding v1.0 moeten kunnen worden geïmporteerd, eventueel gebruikmakend van één van de twee de bij de afspraak beschikbaar gestelde XSLT's voor de vertaling van de bindings;
  • bij een import moet de applicatie om kunnen gaan met de dynamische aanpak van de zogenaamde vocabularyTypes, waarbij de gebruikte waardes moeten voorkomen in het gerefereerde VDEX-bestand;
  • bij een export mogen geen metadatagegevens verloren gaan of ongewenst worden gemuteerd;
  • bij een export moet de metadata tenminste zijn beschrijven volgens de IMSMD binding v1.2.4 binding of de IEEE LOM v1.0 binding;
  • het metadatabestand moet daarbij voldoen aan de aanvullende afspraken over verplichte velden zoals beschreven in deze afspraak (content-zoekprofiel PO-VO-BVE NL-LOM v1.20).

3.7 Voorbeelden van zoekopdrachten in de praktijk

...

De vocabulaires in deze afspraak zijn de verplichte, aanbevolen of optionele vocabulaires. Of een vocabulaire verplicht aanbevolen of optioneel is, staat beschreven middels vocabulaire business rules. Geldige vocabulaires worden geregistreerd bij de Vocabulaire Bank. Het datatype VocabularyType is beschreven onder Datatypes. De vocabulaire gerelateerde principes die van toepassing zijn op alle vocabulaires zijn beschreven in Principes - Vocabulaires.

Voorbeelden

Hier staan staat steeds minimaal 2 voorbeelden, van alle mogelijke XML-bindings1 voorbeeld voor iedere mogelijke binding.

5 Vrijwaring gebruik afspraak

...