Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op deze pagina komt informatie te staan van de UKB werkgroep Research Data. De werkgroep komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen, en organiseert themasessies organiseert themasessies en levert een inhoudelijke bijdrage aan de landelijke discussie over Research Data Management dienstverlening

Tijdens een eerste bijeenkomst in het najaar van 2014 hebben we een sessie gehouden om de rol van de UB's in de dienstverlening specifiek te maken We willen in de werkgroep namenlijk de focus leggen op het delen van informatie over dienstverlening waar de UB's een belangrijke bijdrage aan leveren. En op die thema's willen we meerwaarde halen uit samenwerking tussen de UB's. Naast de UB's zijn natuurlijk ook de IT diensten, de Legal services (of academische zaken), onderzoekscholen  en andere partijen betrokken De samenwerking met deze andere partijen wordt vooral binnen de instellingen opgepakt en valt buiten de werkgroep

...