Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Section
Column
width50%

Table of contents

Table of Contents
Column
width50%

Anchor
Document information
Document information
Document information

Title: DIA Werkprocessen
Subject: Onderzoeksgegevens in de

...

persoonsnamen thesaurus

...

Moderator:  Martin van Muyen

...

Version:  2.0
Date published:  27-06-2006

...

DOCUMENT GESCHIEDENIS

...

Datum

...

Versie

...

Auteur

...

Opmerkingen

...

28-09-2005

...

0.1

...

MvM

...

Creatie: Dai formataanpassingen

...

07-11-2005

...

0.2

...

MvM

...

Wijzigingen in Inleiding en hoofdstuk 4 in rood; nieuw
toegevoegd: hoofdstuk 3, 5, 6 en 7

...

16-11-2005

...

0.3

...

MvM

...

Hoofdstuk 3 en 7 aangepast na review TvdV en RK

...

25-11-2005

...

1.0

...

MvM

...

Besproken en geaccepteerd in DAI project bijeenkomst
25-11-2005; ongewijzigd behalve enige typo's

...

21-12-2005

...

1.1

...

MvM

...

Wijziging in 3.2.1 en 6 (Ophalen DAI); in 4.3 is veld
Code-aanstelling is vervallen; appendices toegevoegd

...

26-01-2006

...

1.2

...

MvM

...

Arceringen verwijderd; opmerking over naamsvariant-
en toegevoegd in 3.2.1

...

01-02-2006

...

1.3

...

MvM

...

Excerpt:

Excerpt

Write an excerpt here(Optional information)
Type:
Format:
Identifier:
Language:
Rights:
Tags:
|

Document History

Date

Version

Owner

Changelog

PDF

27-06-2006

2.0

MvM

Ongewijzigde eindversie

 

16-06-2006

1.7

MvM

Wijzigingen in XML schema in appendix 2; URL ipv
script voor DAI EXPORT button in 3.2.1 

 

05-04-2006

1.6

MvM

Herziene versie met wijzigingen in rood; Appendix III
ingevoegd met drie template voorbeelden.

 

22-02-2006

1.5

MvM

XML schema toegevoegd in Appendix 2; format
aanpassingen en Appendix 4 in rood 

 

12-02-2006

1.4

MvM

Template voorbeelden en URL structuur Metis
gegevens toegevoegd

 

01-02-2006

1.3

MvM

Toegevoegd: 3.2.2 Export van thesauruswijzigingen;
tekstuele aanpassingen in rood.

 

12

01-02-2006

1.

4

3

MvM

Template voorbeelden en URL structuur Metis
gegevens toegevoegd

22-02

Nieuwe titel: DAI werkprocessen

 

26-01-2006

1.

5

2

MvM


XML schema toegevoegd in Appendix 2; format
aanpassingen en Appendix 4 in rood 

05-04-2006

1.6

MvM

Herziene versie met wijzigingen in rood; Appendix III
ingevoegd met drie template voorbeelden.

16-06-2006

1.7

MvM

Wijzigingen in XML schema in appendix 2; URL ipv
script voor DAI EXPORT button in 3.2.1 

27-06-2006

2.0

MvM

Ongewijzigde eindversie

INHOUD

...

Arceringen verwijderd; opmerking over naamsvariant-
en toegevoegd in 3.2.1

 

21-12-2005

1.1

MvM

Wijziging in 3.2.1 en 6 (Ophalen DAI); in 4.3 is veld
Code-aanstelling is vervallen; appendices toegevoegd

 

25-11-2005

1.0

MvM

Besproken en geaccepteerd in DAI project bijeenkomst
25-11-2005; ongewijzigd behalve enige typo's

 

16-11-2005

0.3

MvM

Hoofdstuk 3 en 7 aangepast na review TvdV en RK

 

07-11-2005

0.2

MvM

Wijzigingen in Inleiding en hoofdstuk 4 in rood; nieuw
toegevoegd: hoofdstuk 3, 5, 6 en 7

 

28-09-2005

0.1

MvM

Creatie: Dai formataanpassingen

 

Abstract

Note

needs to be written

Referenties

Inleiding

DAI is de afkorting van Digital Author Identification. De term is afkomstig uit het DARE project Orion waarin
een plan was uitgewerkt om aan onderzoekers die verbonden zijn aan Nederlandse onderzoeksinstellingen
een uniek nummer toe te kennen, een 'digital author identification'. In de database van GGC/NCC (ook
bekend als 'de Pica database) wordt sinds lang een thesaurus onderhouden van persoonsnamen en
personen. In deze thesaurus wordt voor een persoon een record aangemaakt, waarin voorkeursvorm,
volledige naam en voorkomende naamsvarianten worden opgenomen. Aan zo'n record wordt een uniek
nummer toegekend dat ppn (pica productienummer) genoemd wordt. Bibliotheken voegen namen van
auteurs aan de thesaurus toe, wanneer er werken in de collectie worden opgenomen. Het is dan ook
aannemelijk dat onderzoekers die publicaties op hun naam hebben staan, al in de thesaurus zijn opgenomen
en daardoor in feite al een DAI hebben.

...

Het voorliggende document bevat een beschrijving van de werkprocessen bij het gebruik van de thesaurus
ten behoeve van onderzoeksdatabanken en de specificatie van nieuwe velden en subvelden in het format
van de persoonsnamenthesaurus die nodig zijn voor het vastleggen van onderzoekgegevens. De
beschreven velden zijn afgestemd op de structuur en gebruik van de Metis onderzoeksdatabank van de
Rijksuniversiteit Groningen. De gegevens worden vastgesteld in het kader van het DAI project en hebben tot
doel normstellend te zijn voor alle onderzoeksdatabanken van de Nederlandse universiteiten.

Procesbeschrijving

In het pilot project zullen de persoonsgegevens afkomstig uit de Metis databank van de RU Groningen
worden toegevoegd aan de persoonsnamenthesaurus. Na een initiële vulling dient een verwerkingsproces te
worden ingericht dat wijzigingen die in Metis worden aangebracht automatisch in de thesaurus verwerkt.
Tevens wordt een proces ingericht dat wijzigingen die in de thesaurus worden aangebracht kan exporteren
naar een Metis bestand.

3.1 Initiële vulling

De initiële vulling van de persoonsnamenthesaurus met Metis gegevens zal als volgt plaats vinden:

...

Bij Pica worden de gegevens verwerkt met de beschikbare batch invoer software. Allereerst worden de
gegevens geconverteerd naar de overeengekomen datastructuur (Zie Nieuwe #Nieuwe velden). Vervolgens worden
overeenkomende namen in de thesaurus opgezocht. Daarbij zullen de matching criteria toegepast worden
zoals beschreven in Matchen #Matchen van persoonsnamen. Het matching proces leidt tot de volgende resultaten: er
worden thesaurusrecords gevonden waarbij het duidelijk is dat het om dezelfde persoon gaat, er worden
geen thesaurusrecords gevonden en er worden thesaurusrecords gevonden waarbij het niet duidelijk is dat
het om dezelfde persoon gaat. Als deze laatste categorie vrij groot is, zal worden onderzocht of de matching
criteria aangescherpt kunnen worden zodat deze namen nogmaals met de batch software verwerkt kunnen
worden.

...

Bij de gevonden thesaurus records zullen de Metis gegevens worden toegevoegd aan de reeds
aanwezige gegevens. Als er geen thesaurus records worden gevonden, wordt een nieuw record
aangemaakt op basis van de door de Metis databank aangeboden gegevens. (Zie ook Relatie [#Relatie tussen
bestaande en nieuwe velden].)

Nadat de Metis gegevens in de thesaurus zijn verwerkt, wordt door Pica een lijst geproduceerd van alle
namen waaraan onderzoeksgegevens zijn toegevoegd. De lijst zal voor elke naam alle naams- en onder-
zoeksgegevens bevatten in een XML structuur. Op basis van deze lijst kunnen de PPN's (Pica productie-
nummers) als DAI's aan de gegevens in de Metis databank worden toegevoegd. Desgewenst kan deze lijst
twee keer worden gemaakt: de eerste keer voor alle namen die gevonden of ingevoerd zijn, de tweede keer
van de namen die door deskundigen van de UB zijn ontdubbeld. Als een Metis databank de aldaar
opgeslagen naamsgegevens wil verrijken met de naamsgegevens uit de thesaurus kan hiervoor dezelfde lijst
gebruikt worden. Zie ook Export #Export van thesauruswijzigingen en Appendix 2.

3.2 Dagelijks gebruik

Na de initiële vulling zullen de Metis gegevens primair in de Metis databank worden onderhouden: als een
onderzoeker al een DAI heeft, zullen wijzigingen in de Metis databank worden aangebracht en zal via een
periodieke batch upload de relevante gegevens aan de betreffende thesaurusrecords worden toegevoegd.
Alleen voor nieuwe onderzoekers zal eerst in de thesaurus gezocht worden, om een DAI op te halen.

3.2.1 Ophalen DAI

Voor onderzoekers zonder DAI geldt het onderstaande procesverloop:

Wanneer in de Metis databank een naam niet aanwezig is, dan wel gevonden wordt zonder een DAI (naam
afkomstig uit universitaire administratie), moet een DAI worden 'aangemaakt'. Daartoe wordt in de Metis
interface een 'MAAK DAI' button aangeboden. Wanneer de button wordt geactiveerd, wordt een URL
samengesteld die er voor zorgt dat de gebruiker automatisch inlogt in het GGC en automatisch een zoek-
actie uitvoert naar in de persoonsnamenthesaurus aanwezige onderzoekers (zie ook Benodigde #Benodigde URL's).
Indien er geen onderzoeker wordt gevonden, dient de gebruiker de zoekactie te herhalen voor alle in de
thesaurus aanwezige namen door het sleuteltype van de zoekvraag te wijzigen.

Als na een tweede zoekactie nog geen naam is gevonden, dient de gebruiker de 'MAAK NAAM' button te
klikken. Deze button zal aan daartoe bevoegde gebruikers worden aangeboden op de zoek template van het
Pica systeem. Na activering van deze button wordt een URL samengesteld met als inhoud de naam
waarmee gezocht is, uitgebreid met een aantal standaard gegevens die benodigd zijn om automatisch een
nieuw thesaurusrecord met onderzoeksgegevens aan te maken (zie ook Relatie [#Relatie tussen bestaande en
nieuwe velden]).

Na een succesvolle zoekactie of na het aanmaken van een nieuw thesaurusrecord wordt de naam getoond
in een gelabelde presentatie. Op dat template zal aan daartoe bevoegde gebruikers de METIS button
worden getoond voor het automatisch laten toevoegen van de Metis gegevens, beschreven in Nieuwe[#Nieuwe
velden]. Na activeren van de METIS button verschijnt het onderstaande scherm:
                                                         Invul template

Nadat de door het systeem ingevulde velden door de gebruiker zijn gecontroleerd en zonodig verbeterd en door het systeem zijn geaccepteerd (Merk op dat het invul-template geen velden bevat voor mogelijke naamsvarianten; er wordt vanuit gegaan dat deze bij (nieuwe) onderzoekers die nog geen DAI hebben, nog niet voorkomen. Mogelijke naamsvarianten kunnen in later stadium met behulp van het proces Ophalen #Ophalen van Metis wijzigingen worden toegevoegd. Op de templates is de term DAI vervangen door NTA (Neder-landse Thesaurus voor Auterursnamen)), worden alle gegevens nogmaals getoond met een 'DAI EXPORT"button die een URL activeert om het ppn naar Metis te transporteren. Metis kan het DAI-nummer toevoegenaan de reeds aanwezige naamsgegevens of, indien nodig de zojuist ingevoerde gegevens uit de thesaurus opgehalen door een 'GET PPN' URL te sturen. Afhankelijk van de URL-definitie worden de gegevens in een gelabelde of in een XML presentatie getoond. Onderstaande voorbeeld toont een gelabelde presentatie.
               Gelabelde presentatie met onderzoeksgegevens

3.2.2 Ophalen van Metis wijzigingen

Voor wijzigingen die in het Metis bestand worden aangebracht aan de gegevens van onderzoekers die al een
DAI hebben geldt het volgende procesverloop:

In Metis worden periodiek, bijvoorbeeld één keer per dag de gewijzigde gegevens van onderzoekers met een
DAI verzameld en geconverteerd naar het overeengekomen export format. De geconverteerde gegevens
worden op een FTP site van Pica geplaatst. Bij Pica is een polling mechanisme actief dat alle geadmini-
streerde FTP sites controleert op aanwezigheid van nieuwe FTP files. Gevonden gegevens afkomstig uit

Metis worden geconverteerd naar het Pica+ format en opgezocht in de thesaurus. Voor dit 'matchen' wordt
het PPN / DAI gebruikt. Theoretisch kan het voorkomen dat het gezochte thesaurusrecord niet meer aan-
wezig is; in dat geval wordt een foutmelding geschreven in een logfile.unmigrated-wiki-markup

Bij het verwerken van de updates worden bij elk gevonden thesaurusrecords per universiteit alle aanwezige
Metisnamen vervangen door de nieuwe namen en worden alle aanwezige onderzoeksblokken vervangen
door de nieuwe. Daarbij blijven de reeds toegekende onderzoeksblok productienummers (epn's) zoveel
mogelijk gehandhaafd. \ [Bijv.: aan een thesaurusrecord waren drie onderzoeksblokken toegevoegd; er wordt
nu een update aangeboden met twee onderzoeksblokken: de eerste twee blokken worden gemuteerd, het
derde wordt verwijderd.\]
Overwogen kan worden om, bij voorkeur in tweede instantie, na een succesvol verlopen pilot, het FTP
proces te vervangen door een web service die het mogelijk maakt om een mutatie in Metis direct naar de
thesaurus te sturen.

3.2.3 Export van thesauruswijzigingen

Voor Metis bestanden die gebruik willen maken van de naamsgegevens uit de thesaurus wordt een export
proces ingericht dat wijzigingen in thesaurusnamen automatisch distribueert naar de betreffende Metis
bestanden. Dit proces is gelijk aan het Ophalen van Metis wijzigingen, maar met tegenovergestelde actoren:

Batch jobs bij Pica die gedefinieerd en geactiveerd worden met de Export module van het CBS systeem,
controleren dagelijks in de CBS log file of er updates zijn voor persoonsnamen waaraan Metis gegevens
gekoppeld zijn. Dit proces selecteert niet alleen wijzigingen die door de eigen instelling zijn ingevoerd, maar
ook wijzigingen die door andere instellingen, zoals de Koninklijke Bibliotheek, zijn aangebracht aan namen
waaraan Metis gegevens van de eigen instelling zijn gekoppeld. Als default worden alleen de namen
geselecteerd waaraan Metis gegevens van de eigen instelling gekoppeld zijn. Na de pilot dient dus voor elke
onderzoeksinstelling die de naamsgegevens van de thesaurus wenst vast te leggen in het eigen Metis
bestand een batch job gedefinieerd te worden.

...

Een speciale vorm van wijzigingen hebben te maken met opschoonacties die het gevolg kunnen zijn van de
initiële vulling maar die ook daarna kunnen voorkomen, wanneer ontdekt wordt dat twee thesaurusrecords
moeten worden samengevoegd of wanneer één thesaurusrecord moet worden gesplitst. Dit kan leiden tot
het overhevelen van de aangehechte onderzoeksblokken naar een ander thesaurusrecord. In die gevallen
krijgt een onderzoeker dus een nieuwe DAI. Samenvoegen en splitsen van naamsrecords is een actie die
alleen door bibliothecarissen mag worden uitgevoerd met de catalogiseer-client WinIBW. Voor consistentie
van de Metis bestanden is het noodzakelijk dat als een onderzoeksblok wordt overgeheveld van het ene
naamsrecord naar het andere en een onderzoeker daardoor een nieuwe DAI krijgt, het oude DAI in het
record van de nieuwe DAI wordt opgenomen. Het betreffende veld is beschreven in hoofdstuk 4.2.
Appendix 4 geeft een procedurebeschrijving voor het splitsen en samenvoegen van namen in de persoons-
namenthesaurus. De daarin genoemde WinIBW scripts zullen ter beschikking worden gesteld door Pica.

4 Nieuwe velden

Omdat onderzoekers verbonden kunnen zijn aan meerdere vakgroepen, faculteiten en universiteiten wordt
bij het vaststellen van de structuur gebruik gemaakt van een technische mogelijkheid die tot nu toe uit-
sluitend voor metadata wordt gebruikt: de mogelijkheid om gegevens op 'exemplaarniveau' vast te leggen.
Bij metadata, zoals de titelgegevens van boeken, wordt het exemplaarniveau gebruikt om een signatuur en
uitleencode of, bij tijdschriften, de aanwezige jaargangen vast te leggen; bij persoonsnamen kan het worden
gebruikt als een 'onderzoeksblok' dat herhaald wordt voor elk werkverband van een onderzoeker. Strekken
de werkverbanden zich uit over meerdere universiteiten dan worden de werkverbanden per universiteit
vastgelegd, waarbij altijd een koppeling wordt gemaakt naar dezelfde persoonsnaam.

Omdat de Metis gegevens primair in de Metis databanken zullen worden onderhouden, worden de uit Metis
afkomstige naamsgegevens apart gehouden van de huidige velden van de persoonsnamenthesaurus. Ook
hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een aan titelbeschrijvingen ontleende veldstructuur: de Metis naamge-
gevens zullen worden vastgelegd in 'lokale' velden. Wanneer een onderzoeker aan meerdere universiteiten
verbonden is en dus in meerdere Metis bestanden voorkomt en dus in meerdere Metis bestanden gewijzigd
kan worden, zal voor elke universiteit een apart lokaal blok beschikbaar zijn. Eén en ander leidt tot de
onderstaande recordstructuur:

4.1 Velden op gemeenschappelijk niveau

De onderzoeksgegevens hebben slechts in beperkte mate invloed op de gemeenschappelijke gegevens in
de persoonsnamenthesaurus: er wordt een veld door het systeem gegenereerd als aan een thesaurusrecord
onderzoeksgegevens worden toegevoegd en er wordt een veld toegevoegd dat wordt gebruikt wanneer bij
de initiële vulling vanuit onderzoeksbestanden mogelijk dubbele namen worden ingevoerd.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

001@

-

-

ILN bit stri

Toelichting:

1. Wordt per universiteit geactiveerd als een eerste onderzoeksblok wordt toegevoegd en wordt gedeactiveerd als het laatste blok wordt verwijderd.
2. Wordt in het thesaurus format niet getoond
3. Kan in overige presentaties worden omgezet in de naam van de instelling
4. Activering en de-activering worden in het GGC gelogd als update
5. Speelt bij thesaurus records (vooralsnog) geen rol bij zoeken en filteren

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

038L

796

-

DAI - PPN van voorkeursnaam

$a

 

 

Bron van nieuwe naam

$b

 

 

Status van nieuwe naam

$x

 

 

Gelijkheidswaarde van beide namen

$9

! ... !

-

PPN van voorkeursnaam

+Toelichting:+Dit veld wordt aan en nieuwe naam toegevoegd bij batch invoer, wanneer bij het matchen een naam
gevonden wordt met een gelijkheidswaarde die ligt tussen de waarden die gedefinieerd zijn voor samen-
voegen en voor nieuwe invoer; de ingevoerde naam is dus mogelijk dubbel en veld 038L bevat naast enige
administratieve informatie het PPN van de gevonden naam. Zie ook Matchen #Matchen van persoonsnamen.

4.2 Velden op lokaal niveau

Op het nieuw te definiëren lokale niveau worden alle Metis naamsgegevens en het lokale Metis onderzoeker-
nummer vastgelegd. In beginsel zullen deze velden zichtbaar zijn voor de bibliotheekmedewerkers van de
eigen universiteit, die de thesaurus gebruiken voor de catalogusbouw; indien echter nodig kunnen de lokale
velden met behulp van een filtertabel verborgen worden. Gebruikers van de persoonsnamen thesaurus van
andere universiteiten kunnen de onderzoeksgegevens alleen zien als men bevoegd is lokale en
exemplaargegevens van andere bibliotheken te bekijken. Invoer en mutatie zijn uitsluitend voorbehouden
aan medewerkers van de eigen universiteit.

...

Toevoegen van lokale velden, dus van Metis naamsgegevens, is alleen mogelijk als tevens een onderzoeks-
blok wordt toegevoegd.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

103M

A01

ONDERZOEKERNUMMER

Lokaal onderzoekernummer

$0

 

 

Nummer van maximaal 10 posities

Toelichting:

1. Dit veld is benodigd om DAI's (ppn's) te kunnen opnemen in de Metis databank; na afloop van hetproject kan bekeken worden of dit nummer opgeheven kan worden.

2.Het veld zal door het Pica systeem niet inhoudelijk worden gecontroleerd.
3. Het veld zal worden geïndexeerd.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

103Z

A99

Tbd

Oud PPN - oud DA

$0

 

 

Oud PPN

+Toelichting:+Kenmerk 103Z wordt met behulp van WinIBW scripts toegevoegd indien onderzoeksgegevens worden
overgeheveld van een verwijderd thesaurusrecord naar record dat door de bibliothecaris is aangemerkt als
het voorkeursrecord. Deze actie kan alleen uitgevoerd worden door een bibliothecaris die is verbonden aan
dezelfde onderzoeksinstelling.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

128A

A10

-

Metis naamsvorm met initialen

$e

#...#

TT

Titulatuur

$d

 

VLT

Voorletters

$c

/...

VV

Voorvoegsel

$a

@...

NAAM

Eigennaam, achternaam

$f

(...)

-

Titulatuur achter de naam

 

 

VOORKEUR

Zie toelichting punt 1

Toelichting:+

1. Het Metis veld VOORKEUR wordt gebruikt in de conversie naar Pica:
- indien dit element aanwezig is, wordt kenmerk 128A aangemaakt;
- indien dit veld niet aanwezig is, worden de naamsgegevens vertaald naar 128@ (zie volgende tabel)
2. De inhoud van kenmerk 128A wordt drie keer geïndexeerd met de voor persoonsnamen gebruikelijke
indexroutine:
- Eén keer als een lokale index, alleen toegankelijk voor de eigen bibliotheek / universiteit
- Twee keer als een algemeen doorzoekbare index (ILN=0). (Deze index zal na de implementatie van
CBS4 v3.2 beschikbaar komen.)
0. Er zullen twee algemeen doorzoekbare indexen gemaakt: één met het voor persoonsnamen gebruike-
lijke indextype en één met een nieuw indextype. Wanneer bij zoeken van dit nieuwe indextype gebruik
wordt gemaakt, zoekt men impliciet in de sub-thesaurus van onderzoekers; in dummy commandotaal:
- <zoek onderzoeker> zoekt binnen de thesaurus records met een 128A
- <zoek persoon> zoekt binnen de gehele thesaurus.
1. Subveld $f is gedefinieerd voor toekomstig gebruik; het zal niet worden gevuld vanuit de initiële Metis
invoer.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

128B

A11

-

Naam met uitgeschreven voornaam/namen

$e

#...#

TT

Titulatuur

$d

 

VLT

Voornaam/namen

$c

/...

VV

Voorvoegsel

$a

@...

NAAM

Eigennaam, achternaam

$f

(...)

-

Titulatuur achter de naam

+Toelichting:+

0. In Metis wordt het veld voornaam/voornamen nog niet ondersteund; daarom wordt het in de pilot direct
aangeleverd uit de personeelsadministratie van de RUG in een aparte tabelbestaande uit onderzoeker-
nummers en voornamen. Op basis van de onderzoekernummers wordt bij de conversie een volledige
128B samengesteld met voornaam/namen, achternaam, voorvoegsel en titel.
2. Zie verder de toelichting bij 128A.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

128@

A20

-

Metis naamsvorm - niet voorkeursnaam

$d

 

VLT

Voorletters, roepnaam

$c

/...

VV

Voorvoegsel

$a

@...

NAAM

Eigennaam, achternaam

+Toelichting:+

1. De Metis naamsgegevens worden geconverteerd naar 128@ indien het element VORRKEUR ontbreekt.
2. Er is afgesproken dat in niet-voorkeursnamen geen titulatuur wordt opgenomen.
3. De inhoud van kenmerk 128@ wordt op dezelfde wijze geïndexeerd als kenmerk 128A.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

132A

A30

 

Geboortedatum / leefjaren

$a

 

GEB_DATUM

Leefjaren

$b

=

GESL

Geslacht: 1 positie: M of V

+Toelichting:+

1. Dit veld is optioneel; indien aanwezig is minimaal één subveld verplicht; in het thesaurus format begint
dit veld dus met een '=' als alleen de geslachtsaanduiding aanwezig is.
2. Het geboortejaar wordt bij offline matchen gebruikt om te bepalen of dezelfde naamsvormen verschillend
zijn.

4.3 Velden van het onderzoeksblok

De velden die tot het onderzoeksblok gerekend worden, zijn gedefinieerd op niveau 2 van de Pica+ data-
structuur.  Voor onderzoekers met meerdere werkverbanden, wordt per werkverband een onderzoeksblok
gedefinieerd. In beginsel zullen deze velden zichtbaar zijn voor de bibliotheekmedewerkers van de eigen
universiteit, die de thesaurus gebruiken voor de catalogusbouw; indien echter nodig kunnen ook de
exemplaargebonden velden met behulp van een filtertabel verborgen worden. Gebruikers van de persoons-
namenthesaurus van andere universiteiten kunnen de onderzoeksgegevens alleen zien als men bevoegd is
lokale en exemplaargegevens van andere bibliotheken te bekijken. Invoer en mutatie zijn uitsluitend
voorbehouden aan medewerkers van de eigen universiteit.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

208@

E01

 

Selectiesleutel

$a

 

 

Datum, wordt door systeem gegenereerd

$b

 

 

Selectiesleutel; zie toelichting

+Toelichting:+

1. In de structuur van onderzoeksblokken (exemplaarblokken) is veld 208@ noodzakelijk. Het veld wordt in
de DAI web interface niet getoond (zie Ophalen #Ophalen DAI). Indien niet aanwezig wordt het door het systeem
automatisch toegevoegd onder de volgende condities:
- de server behorend bij de web interface genereert  veld 208@ subveld $b met als inhoud een kleine
letter 'p'.
- tevens wordt door de catalogiseer server subveld $a toegevoegd met als inhoud de systeemdatum.
- indien veld 208@ reeds aanwezig is in en onderzoeksblok kan dit veld via de DAI web interface niet
gewijzigd worden; wijzigingen zijn dan alleen mogelijk met WinIBW.
2. Er wordt een gecombineerde index op de inhoud van beide subvelden: datum + code. Deze ingang is
per bibliotheek (ILN) afzoekbaar.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

229A

B10

 

Organisatie behorend bij het dienstverband

$B

 

CODE_ORGANISATIE

Code van de organisatie waarbij de onderzoeker een aanstelling heeft

$a

 

 

Bij code behorende naam

+Toelichting:+

1. Dit veld is herhaalbaar; thans komt het in Metis per dienstverband (onderzoeksblok) maximaal drie keer
voor; in de toekomst zal deze beperking worden opgeheven.
2. De bij een code behorende naam zal worden meegeleverd. Codes en namen zijn per Metis database
verschillend; daarom worden codes in presentaties niet met behulp van tabellen geëxpandeerd.
3. In eindgebruikerpresentaties wordt alleen de inhoud van $a getoond; in het catalogiseerformat wordt de
inhoud van $B achter de inhoud van $a getoond. .
4. Beide subvelden worden geïndexeerd:
- de code in $B wordt geïndexeerd per bibliotheek (ILN)
- de naam in $a wordt zowel per bibliotheek als algemeen doorzoekbaar (ILN=0) geïndexeerd.
In beide gevallen worden er twee indexen gemaakt: een index op woordbasis en een index op de
gehele inhoud van $a. (De index met ILN=0 zal gemaakt worden na implementatie van CBS4 v3.2)

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

232A

B20

 

Start- en einddatum aanstelling

$a

 

BEGIN_PERIODE

Startdatum aanstelling

$b

 

EIND_PERIODE

Einddatum aanstelling

+Toelichting:+

1. Dit veld wordt niet geïndexeerd.
2. De structuur van begin- en einddatum wordt niet gecontroleerd.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

232B

B21

 

Codering en omschrijving functie

$a

 

CODE_FUNCTIE

Code van de functie

$b

 

 

Bij code behorende omschrijving

+Toelichting:+

1. Dit veld wordt niet geïndexeerd.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

237A

B50

-

Veld voor opmerkingen / toelichtingen

$a

 

-

Opmerking / toelichting

+Toelichting:+

1. Dit veld is herhaalbaar
2. Dit veld wordt niet geïndexeerd.
3. Het veld wordt niet aangeleverd bij de initiële invoer vanuit Metis.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

203@

B90

 

Onderzoeksblok productienummer (epn)

$0

 

 

Nummer: 9-10  posities, incl. check digit

+Toelichting:+

1. Dit veld wordt geïndexeerd.

Pica+

Thesaurus

Metis

Omschrijving

201B

B95

 

Datum en tijdstip laatste mutatie van onderzoeksblok

$0

 

 

Datum: dd-mm-jj

$t

 

 

Tijdstip: uu-mm-ss-mmm

+Toelichting:+

1. Dit veld wordt niet geïndexeerd

5 Relatie tussen bestaande en nieuwe velden

Zoals beschreven in hoofdstuk 4 worden alle uit Metis afkomstige velden vastgelegd op lokaal en exemplaar
niveau. Daarmee wordt bereikt dat de twee toepassingsgebieden van de Pica persoonsnamenthesaurus
elkaar niet of nauwelijks kunnen verstoren, hoezeer ook verschillend in gebruik. Er is echter één punt waarop
gebruik kan interfereren: wanneer vanuit Metis gegevens moeten worden toegevoegd aan een naam die nog
niet in de thesaurus aanwezig is. In dat geval dient een thesaurusrecord te worden aangemaakt ten einde de
gewenste lokale en exemplaargegevens te kunnen toevoegen. Deze situatie kan zowel bij initiële vulling als
bij het dagelijks gebruik optreden.

Wiki Markup\+Initiële vulling:+

Als bij de initiële vulling geen naam wordt gevonden in de Persoonsnamenthesaurus wordt een nieuw
thesaurusrecord aangemaakt op basis van de Metis naamsgegevens: \
- 128A \ [kenmerk A10\] wordt gekopieerd naar 028A \ [kenmerk 100\], met dezelfde subvelden. \
- 128B \ [kenmerk A11\] wordt gekopieerd naar 028B \ [kenmerk 110\], met dezelfde subvelden. \
- 132A \ [kenmerk A30\] wordt gekopieerd naar 032A \ [kenmerk 300\], met hetzelfde subveld.
Tevens wordt 002@ \ [kenmerk 005\] toegevoegd met als inhoud Tpx.
Vervolgens worden aan dit nieuwe thesaurusrecord de lokale en exemplaargegevens toegevoegd.unmigrated-wiki-markup

\+Dagelijks gebruik:+

Bij het online ophalen van DAI's kan het voorkomen dat een naam nog niet in de persoonsnamenthesaurus
aanwezig is. De gebruiker kan dan op een MAAK NAAM button klikken waarna het Pica systeem ervoor
zorgt dat op basis van de zoekstring een naam wordt gemaakt bestaande uit de volgende Pica\+ velden: \
- 002@ \ [005\] Tpx \
- 028A \ [100\] met als inhoud de uit de zoekstring gekopieerde naam. Daarbij wordt tekst voor een komma
vertaald naar het subveld voor de achternaam ($a) en tekst na de komma naar het subveld voor de
voornaam ($d). Eventuele voorvoegsels worden als deel van de voornaam behandeld. Vooralsnog wordt
ervan uitgegaan dat er één zoekstring wordt gebruikt; er zal bij het aanmaken van een thesaurusrecord
dus geen rekening gehouden worden met namen met initialen en namen met uitgeschreven voornaam/
namen.

Nadat op deze wijze een naam aan de thesaurus is toegevoegd, kan de gebruiker doorgaan met het online
verwerken van de Metis gegevens.

6 Benodigde URL's

In het dagelijkse gebruik van de persoonsnamenthesaurus in relatie met Metis zijn vier URL's en een java
script voorzien om de procesgang te vereenvoudigen:

1. MAAK DAI

De mogelijkheid om deze URL te activeren wordt geboden in de Metis interface indien een gebruiker die
toegang heeft tot de persoonsnamenthesaurus een naam zonder DAI geselecteerd of aangemaakt heeft.
Met behulp van deze URL wordt een gebruiker in het GGC ingelogd en wordt een zoekactie gedaan naar de
aanwezigheid van een onderzoeker. Daartoe bevat deze URL de volgende gegevens:
- Usernummer / wachtwoord dat gebruikt moet worden voor het inloggen. Het usernummer is gekoppeld
aan de UB Groningen en krijgt de bevoegdheden die nodig zijn om te kunnen zoeken in de thesaurus en
om nieuwe persoonsnamenrecords te kunnen maken en om lokale en exemplaargegevens te kunnen
toevoegen (in het verborgen Pica+ format).
- Inperking van de zoekactie tot het Record type Thesaurus
- Gebruik van de standaard zoeksleutel <onderzoeker>
Het door Metis te ontwikkelen script dat deze basisgegevens ophaalt, dient achter het sleuteltype de
naamsgegevens te plakken in de structuur <achternaam komma voornaam>.
- Naams- en onderzoeksvelden, conform de definitie van hoofdstuk 4.2 en 4.3 in de URL-structuur be-
schreven in Appendix 1.

2. MAAK NAAM

De Maak NAAM URL wordt gebruikt om bevoegde gebruikers de mogelijkheid te bieden om na een zoek-
actie een naam in te voeren. De URL bevat de volgende elementen:
- Invoer commando
- De Pica+ velden 002@ $0Tpa; 028A $a<naam>$d<voornaam>. De inhoud van <naam> en <voornaam>
worden uit de zoekstring gekopieerd.

3. METIS

De METIS URL wordt gebruikt om bevoegde gebruikers de mogelijkheid te bieden lokale en exemplaar-
gegevens aan een gevonden naam toe te voegen. De bijbehorende button wordt alleen getoond in volledige
presentatie van persoonsnamen. Na activering wordt de template getoond waarop de Metis naamsgegevens
en onderzoeksgegevens kunnen worden toegevoegd en gemuteerd.

4. DAI EXPORT

De DAI EXPORT button wordt uitsluitend getoond op de template met de Metis gegevens. Na activering
wordt een java script geactiveerd dat het PPN (DAI) op het klembord plaatst en het thesaurusvenster sluit.
Op het Metis scherm kan de gebruiker vervolgens het PPN in het daartoe bestemde veld plakken.

5. GET PPN
De GET PPN button kan in Metis omgeving gebruikt worden om het complete thesaurusrecord met
toegevoegde lokale en exemplaargebonden gegevens op te halen uit de thesaurus zodat deze in het Metis
bestand verwerkt kan worden als een nieuwe invoer of als een update, al naar gelang de lokale situatie.

Desgewenst kunnen bovenstaande URL's als Open-URL's of als 'free-format' URL's worden geadministreerd
en onderhouden in de Admin module bij Pica. In het kader van het pilot project zal Pica de benodigde URL's
vastleggen en indien nodig aanpassen. Het java script achter de DAI export button wordt direct aan de
betreffende button gekoppeld en is dus niet via een Admin module te wijzigen.

7 Matchen van persoonsnamen

Omdat alle uit Metis afkomstige gegevens worden geconverteerd naar lokale en exemplaargebonden velden
in het Pica format, zal een initiële vulling altijd per universiteit plaats vinden, ook als in de toekomst meerdere
universiteiten tegelijk hun Metis gegevens met de persoonsnamenthesaurus willen koppelen. Bij een initiële
vulling worden de uit Metis geëxporteerde naamsgegevens gebruikt om overeenkomende namen in de per-
soonsnamenthesaurus op te zoeken. In de thesaurus zijn persoonsnamen als volgt geïndexeerd:
- Uitsluitend kleine letters
- UTF8 tekenset, met indexering van diakritische tekens:

...

In de voorbereidingsfase zullen de namen die meerdere treffers opleveren niet direct als record met een B-
status worden ingevoerd, maar zullen eerst lijsten worden gemaakt waarmee onderzocht worden of het
matchen nog verder aangescherpt kan worden door, bijvoorbeeld, de index definitie aan een specifieke
situatie aan te passen.  De stapsgewijze aanpak is er op gericht om de onder- en bovengrenzen van de
gelijkheidswaarde zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen, zodat het aantal namen met een B-status zo klein
mogelijk gehouden kan worden.

I Appendix: Metis export format

Voor de toelevering van onderzoekergegevens vanuit lokale (Metis) onderzoeksdatabanken worden twee
export formats gehanteerd: een eenvoudige structuur gebaseerd op een vaste record en veld lengten en een
URL gebaseerde structuur. De structuur met vaste lengten wordt zowel voor de initiële vulling als voor het
(dagelijks) verwerken van lokaal aangebrachte updates gebruikt (zie Initiële #Initiële vulling en Ophalen #Ophalen van Metis
wijzigingen). De URL gebaseerde structuur wordt gebruikt in de 'MAAK DAI'' URL die wordt samengesteld
als een DAI (PPN) wordt opgehaald uit de persoonsnamenthesaurus (zie Ophalen #Ophalen DAI).

De structuur met vaste lengten.

...

URL- structuur
De URL die door Metis wordt opgestuurd naar de thesaurus om een DAI op te halen (zie Ophalen #Ophalen DAI) heeft
de volgende opbouw:

 

Attribuut

Voorbeeld

1

Adres OCLC PICA web pagina

http://develop.pica.nl:18080/

2

Usernummer/wachtwoord

login/FORM/REQUEST?DB=1.1&USER_KEY=<usernummer>&PASSWORD=<wachtwoord>

3

Redirect

&REDIRECT=http%3A%2F%2Fdevelop.pica.nl%3A18080%2FDB %3D1.1

4

Zoekstring

%2FCMD%3FACT%3DSRCH%26IKT%3D1%26SRT%3DRLV%26REC%3D2%26TRM%3Djansen%2c%20jan

5

Onderzoekernummer

%2Fp%5Fonderzoekernummer%3D20045

6

Naam mdewerker

%2Fp%5Fnaam%5Fmedewerker%3DObdam

7

Voorletter(s)

%2Fp%5Fvoorletter%3DPh.J.

8

Voorvoegsel

%2Fp%5Fvoorvoegsel%3D

9

Titulatuur

%2Fp%5Ftitulatuur%3DDr.

10

Voorkeur

%2Fp%5Fvoorkeur%3DJ

11

Geslacht

%2Fp%5Fgeslacht%3DV

12

Geboortedatum

%2Fp%5Fgeboortedatum%3D23-10-1953

13

Code functie

%2Fp%5Fcode%5Ffunctie%3D30

14

Functie

%2Fp%5Ffunctie%3DUniversitair docent

15

Code organisatie

%2Fp%5Fcode%5Forganisatie%5Fa%3D22020100

16

Organisatie

%2Fp%5Forganisatie%5Fa%3Dradiologie

17

Begin aanstelling

%2Fp%5Fbegin%5Faanstelling%3D01-01-2000

18

Einde aanstelling

%2Fp%5Feinde%5Faanstelling%3D31-10-2005

...

Voorbeeld:\[http://develop.pica.nl:18080/login/FORM/REQUEST?DB=1.1&USER_KEY=3&PASSWORD=dai&REDIRECT
=http%3A%2F%2Fdevelop.pica.nl%3A18080%2FDB%3D1.1%2FCMD%3FACT%3DSRCH%26IKT%3D1%2
6SRT%3DRLV%26REC%3D1%26TRM%3Djansen%2c%20jan%2Fp%5Fonderzoekernummer%3D20045\] ,
etc.

Opmerkingen:
- Alle gegevens na de REDIRECT dienen gecodeerd (encoded) te worden.
- In een productie omgeving zal het adres van de Pica webpagina, het usernummer en het wachtwoord
gewijzigd worden; usernummer en wachtwoord zullen per onderzoeksinstelling verschillend zijn.
- Mogelijk gebruik van volledige voornamen naast of in plaats van initialen moet na oplevering van een
nieuwe Metis release nog nader worden uitgewerkt.
- Als tekenset wordt UTF8 gebruikt.

II Appendix: Pica export format

In het kader van het DAI project wordt een XML definitie opgesteld van het format dat is beschreven in
hoofdstuk 4, uitgebreid met enkele velden afkomstig uit het thesaurusrecord, zoals het PPN (DAI), de
volledige naam en, indien van toepassing het oude PPN - oude DAI.
De XML export van persoonsnamen met daaraan toegevoegde onderzoeksblokken is zowel in online als in
offline omgeving mogelijk. De specificatie van de XML structuur bestaat uit twee delen: het XML-schema
(XSD) en het bijbehorende XML document.

II.I XSD

Code Block
xml
xml
collapse
true
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<\!-\-
XML Schema for validating XML descriptions of the DAI export.
Version : 0.4
Creator : Hans Mugge
Date : 03-04-2006
\-->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<\!-\- definition of simple elements -->
 <xs:element name="PPN_003at_797" type="xs:string"/>
 <xs:element name="EmployeeName_128Adollara_A10" type="xs:string"/>
 <xs:element name="Initials_128Adollard_A10" type="xs:string"/>
 <xs:element name="Prefix_128Adollarc_A10" type="xs:string"/>
 <xs:element name="Titles_128Adollare_A10" type="xs:string"/>
 <xs:element name="PreferredName_128A_A10" type="xs:string"/>
 <xs:element name="ResearchNumber_103M_A01" type="xs:string"/>
 <xs:element name="DateOfBirth_132Adollara_A30" type="xs:string"/>
 <xs:element name="Sex_132Adollarb_A30" type="xs:string"/>
 <xs:element name="tPersonalia_028A" type="xs:string"/>
 <xs:element name="tNameVariant_028at" type="xs:string"/>
 <xs:element name="FunctionName_232Bdollarb_B21" type="xs:string"/>
 <xs:element name="FunctionCode_232Bdollara_B21" type="xs:string"/>
 <xs:element name="OrganisationName_229Adollara_B10" type="xs:string"/>
 <xs:element name="OrganisationCode_229AdollarB_B10" type="xs:string"/>
 <xs:element name="StartDate_232Adollara_B20" type="xs:string"/>
 <xs:element name="EndDate_232Adollarb_B20" type="xs:string"/>
 <xs:element name="daiurl" type="inhoud"/>
 <\!-\- definition of complex elements -->
 <xs:complexType name="inhoud">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="PersonalData">
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element ref="PPN_003at_797"/>
     <xs:element name="Name">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element ref="EmployeeName_128Adollara_A10"/>
        <xs:element ref="Initials_128Adollard_A10"/>
        <xs:element ref="Prefix_128Adollarc_A10" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="Titles_128Adollare_A10" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="PreferredName_128A_A10" minOccurs="0"/>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element ref="ResearchNumber_103M_A01"/>
     <xs:element ref="DateOfBirth_132Adollara_A30" minOccurs="0"/>
     <xs:element ref="Sex_132Adollarb_A30" minOccurs="0"/>
     <xs:element name="ThesaurusData">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element ref="tPersonalia_028A" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="tNameVariant_028at" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="FunctionalData">
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="Function">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element ref="FunctionName_232Bdollarb_B21" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="FunctionCode_232Bdollara_B21" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element name="Organisation">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element ref="OrganisationName_229Adollara_B10" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="OrganisationCode_229AdollarB_B10" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element name="Appointment">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element ref="StartDate_232Adollara_B20" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="EndDate_232Adollarb_B20" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:schema>

II.II XML document

Code Block
xml
xml
collapsetrue
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<catalog banner="NTA">
<record>
      <seqnr>1</seqnr>
      <sortkey>067745560 </sortkey>
      <main>067575560</main>
      <PersonalData>
            <PPN_003at_797>067745560</PPN_003at_797>
            <PPN_103Z_A99>044596941<PPN_103Z_A99>
            <Name>

<EmployeeName_128Adollara_A10>Schijndel</EmployeeName_128Adollara_A10>
                  <Initials_128Adollard_A10>K.J.</Initials_128Adollard_A10>
                  <Prefix_128Adollarc_A10>van</Prefix_128Adollarc_A10>
                  <Titles_128Adollare_A10>Prof.Dr.</Titles_128Adollare_A10>
                  <PreferredName_128A_A10>J.</PreferredName_128A_A10>
            </Name>
            <ResearchNumber_103M_A01>06817</ResearchNumber_103M_A01>
            <DateOfBirth_132Adollara_A30>15-11-1955</DateOfBirth_132Adollara_A30>
            <Sex_132Adollarb_A30>M</Sex_132Adollarb_A30>
            <ThesaurusData>
                  <tPersonalia_028A>Karel Jan van Schijndel, 15-11-1955; professor</tPersonalia_028A>
                  <tNameVariant_028at>Carel Jan van Schijndel</tNameVariant_028at>
            </ThesaurusData>
      </PersonalData>
      <FunctionalData>
            <Function>
                  <FunctionName_232Bdollarb_B21>Universitair hoofddocent</FunctionName_232Bdollarb_B21>
<FunctionCode_232Bdollara_B21>20</FunctionCode_232Bdollara_B21>
            </Function>
            <Organisation>
                  <OrganisationName_229Adollara_B10>Huisartsgeneeskunde-vakgroep</OrganisationName_229Adollara_B10>

<OrganisationCode_229Adollarb_B10>22000200</OrganisationCode_229Adollarb_B10>
            </Organisation>
            <Appointment>
                  <StartDate_232Adollara_B20>01-10-1991</StartDate_232Adollara_B20>
                  <EndDate_232Adollarb_B20>01-10-2001</EndDate_232Adollarb_B20>
            </Appointment>
            <Function>

<FunctionName_232Bdollarb_B21>Onderzoeker</FunctionName_232Bdollarb_B21>

<FunctionCode_232Bdollara_B21>27</FunctionCode_232Bdollara_B21>
            </Function>
            <Organisation>

<OrganisationName_229Adollara_B10>Oogheelkunde</OrganisationName_229Adollara_B10>

<OrganisationCode_229Adollarb_B10>22700900</OrganisationCode_229Adollarb_B10>
            </Organisation>
            <Appointment>
                  <StartDate_232Adollara_B20>01-10-2001</StartDate_232Adollara_B20>
            </Appointment>
      </FunctionalData>
</record>
</catalog>

III Appendix: Thesaurus templates

Deze Appendix bevat  voorbeelden van drie templates die getoond worden bij het zoeken in de Neder-
landse Thesaurus voor Auteursnamen. Het template dat gebruikt worden voor het invoeren van Metis
gegevens in the thesaurus en het template dat getoond wordt nadat de in te voeren gegevens zijn
geaccepteerd, staan in Ophalen #Ophalen DAI.
    Template Geen naam gevonden
   Template meerdere namen gevonden
    Template één naam gevonden of gekozen uit namenoverzicht

IV Appendix: Kwaliteitseisen

Het DAI project is een pilot project dat bij welslagen als voorbeeld zal dienen voor gelijksoortige projecten
bij de overige Nederlandse onderzoeksinstellingen. Daarom is het van belang om de kwaliteitseisen vast te
stellen waaraan de gegevens, de procedures en de documentatie dienen te voldoen, zodat vervolg-
projecten optimaal gebruik kunnen maken van de resultaten van het pilot project.

IV.I Gegevens

De geformuleerde eisen hebben betrekking op de gegevens die worden aangeleverd vanuit de onderzoeks-
bestanden; de kwaliteit van de gegevens in de persoonsnamenthesaurus wordt geaccepteerd zoals deze
is. Voor de initiële vulling en voor de batch verwerking van in onderzoeksbestanden aangebrachte
wijzigingen gelden de volgende kwaliteitseisen:

...

 • DAI (PPN) is een verplicht veld; namen zonder DAI worden in de dagelijkse batch verwerking niet behandeld.
 • Namen zonder Voorkeursindicatie worden als naamsvariant toegevoegd; indien al één of meer naamsvarianten in het lokale blok aanwezig zijn, worden identieke naamsvarianten ontdubbeld.

IV.II Procedures

De geformuleerde eisen hebben betrekking op alle procedures die in het pilot DAI project en in vervolg-
projecten voor zullen komen.

...

 • De gegevens die in Metis gewijzigd worden dienen dagelijks automatisch verzameld, geconverteerd en op een voor Pica toegankelijke FTP site geplaatst te worden; per onderzoeker worden alle gegevens (alle naamsvarianten en alle onderzoeksgegevens aangeboden.
 • De te verwerken gegevens worden geïdentificeerd met de bijbehorende DAI; gegevens zonder DAI worden niet verwerkt
 • Een geautomatiseerd proces bij Pica controleert dagelijks de daartoe bestemde FTP sites, converteert de gevonden gegevens naar het thesaurus format en verwerkt de gegevens:
  • Namen zonder DAI worden opgeslagen in een error log
  • Bij namen met een DAI worden in de thesaurus voor de betreffende bibliotheek / universiteit alle lokale (Metis namen) en exemplaarvelden (onderzoeksgegevens)  in de thesaurus vervangen door de nieuwe velden, met voorzover mogelijk, handhaving van de reeds toegekende productienummers (epn's).

IV.III Documentatie

De kwaliteitseisen voor documentatie hebben betrekking op gebruikersdocumentatie, de beschrijving van
de te volgen procedures en de beschrijvingen van de toegepaste datastructuren.

...

 • Documentatie van Metis datastructuren en het thesaurus format is in het Nederlands
 • Documentatie van het thesaurus format is een onderdeel van de algemene thesaurus documentatie en toegankelijk via de OCLC Pica website

IV.IV Systeemeisen

De volgende kwaliteitseisen worden aan de technische infrastructuur gesteld:

...

 • Voor web interface: UTF8
 • Voor WInIBW: Intermarc (WinIBW 2.x) of UTF8 (WinIBW 3.x)

V Appendix: Samenvoegen en splitsen van thesaurusrecords

Bij de initiële vulling van Naams- en onderzoekgegevens worden onderzoeksblokken aan namen in de
thesaurus toegevoegd en worden nieuwe namen met onderzoeksblokken aangemaakt. De laatste categorie
bestaat uit twee onderdelen: namen die bij de aanwezigheidscontrole niet zijn gevonden en namen waarbij
de software geen besluit kon nemen over het al dan niet aanwezig zijn. Namen die tot de laatste groep
behoren zijn ingevoerd met een speciale status, de B-status en hebben een extra veld waarin het PPN is
opgenomen van de naam die de meeste gelijkenis vertoont met de ingevoerde naam. De namen met een
B-status dienen online geanalyseerd en opgelost te worden. Voor het samenvoegen en splitsen van namen
is specifieke vakkennis noodzakelijk die gewoonlijk alleen in de bibliotheek van een onderzoeksinstelling
beschikbaar is. Bibliotheekmedewerkers gebruiken voor hun dagelijks werkzaamheden met het Pica sys-
teem WinIBW, een windows client uitgerust met specifieke functies voor het bewerken van titelbeschrijving-
en en thesaurusrecords. WinIBW zal ook voor het samenvoegen en splitsen van namen van onderzoekers
gebruikt worden. Hiervoor zullen een aantal WinIBW scripts vervaardigd worden die hieronder worden
beschreven.

...

Namen met een B-status hebben een aparte index die is opgebouwd uit de elementen van het Pica+ veld
038L (zie Velden #Velden op gemeenschappelijk niveau). Deze index zorgt er voor dat elke onderzoeksinstelling in
één zoekactie alle 'eigen' B-records kan verzamelen, die vervolgens met WinIBW bekeken kunnen (De functie die voor B-titels wordt gebruikt, waarbij men op basis van 038L twee titels naast elkaar op het scherm kan bekijken en waar men door OK of NOK aan te klikken kan aangeven of de titels al dan niet gelijk zijn, wordt voor namen niet geschikt
geacht, omdat bij titels de verdere afhandeling via complexe batch procedures plaats vindt, die voor namen niet nodig zijn.)
worden. Deze online controle dient uit te wijzen of een naam met B-status wel of niet dubbel is. Voor beide
situaties zal een script beschikbaar zijn dat er voor zorgt dat de gewenste situatie met zo weinig mogelijke
manuele handelingen gerealiseerd kan worden.

...

Als een naam met B-status niet dubbel is, dient de B-status ongedaan te worden gemaakt. Hiervoor wordt
een script gemaakt dat de volgende functionaliteit zal hebben:
- Activeert de WinIBW editor voor de betreffende naam.
- Verandert de B in veld 005 in een 'x' waardoor de B-status ongedaan is gemaakt.
- Verwijdert veld 038L (796).
- Stuurt de gemuteerde naam naar de server.
- Keert terug naar de volgende regel in het overzicht van namen met B-status, zodat er met de volgende
naam kan worden doorgegaan.