Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Op deze pagina lees je meer over het aanvragen van toegang tot het SURF Netwerk Dashboard. De uitleg wordt eerst in het Nederlands en daarna in het Engels gegeven.

On this page you can read more about requesting access to the SURF Network Dashboard. The explanation is given first in Dutch and then in English.

--

Om toegang te krijgen tot het SURF Netwerk Dashboard moeten eenmalig enkele stappen worden doorlopen. Hierna kunnen infraverantwoordelijken en infrabeheerders van instellingen het SURF Netwerk Dashboard gebruiken.

Stap 1: SURFconext-verantwoordelijke legt koppeling met SURF Netwerk Dashboard

Deze stap hoeft sinds april 2020 niet meer uitgevoerd te worden door SURF instellingen. Omdat SURF Netwerk Dashboard onder andere inzage geeft in de SURFinternet dienstverlening, is besloten alle SURF aangesloten IdPs te koppelen aan het SURF Netwerk Dashboard (zie ook SURFconext nieuws).

De SURFconext-verantwoordelijke binnen de instelling moet eenmalig toestemming geven voor de koppeling van de IdP (identityprovider) met het SURF Netwerk Dashboard. Dit doet hij of zij als volgt:

 • Log in op het SURFconext Dashboard via https://dashboard.surfconext.nl.
 • Voer in de zoekbalk in: 'Netwerkdashboard | SURFnet'.
 • Klik op 'Connect'. Hiermee gaat de SURFconext-verantwoordelijke akkoord met het vrijgeven van enkele attributen om het SURF Netwerk Dashboard te kunnen gebruiken.
 • Accepteer de voorwaarden.

Zodra stap 1 uitgevoerd is, wordt de koppeling door het SURFconext-aansluitteam verzorgd. Dit kan maximaal 1 werkdag duren.

Geen aansluiting op SURFconext?

Als je instelling geen eigen aansluiting op SURFconext heeft, moet je gebruikmaken van de eduID. Je kunt

...

direct doorgaan met stap 2.

Stap 2: Instellingscontactpersoon kent rol 'infraverantwoordelijke' of 'infrabeheerder' toe

Het SURF Netwerk Dashboard is alleen toegankelijk voor gebruikers die in

...

SURF Dashboard de Autorisatierol 'infraverantwoordelijke' of 'infrabeheerder' hebben. De instellingscontactpersoon (ICP)

...

of diens plaatsvervanger de Instellingsbevoegde, kan deze rollen toewijzen aan 1 of meer gebruikers met een profiel in

...

SURF Dashboard, dan wel een nieuw profiel met deze rol aanmaken. De instellingscontactpersoon (ICP) of diens plaatsvervanger de Instellingsbevoegde kun je herkennen in het SURF Dashboard aan het aandachtsgebied 'instellingsbevoegde'.

De stappen

...

die de 'instellingsbevoegde' zal moeten uitvoeren, zijn:

 • Ga naar

...

...

 • .
 • Zoek de gebruiker op
  • Voeg aan dit bestaand profiel de rol ‘infraverantwoordelijke’ of 'infrabeheerder' toe
 • Of als voor de gebruiker nog geen profiel bestaat
  • Maak een nieuw profiel aan te maken

...

  • Voeg aan dit nieuwe profiel de rol ‘infraverantwoordelijke’ of 'infrabeheerder' toe

...

Daarna is het SURF Netwerk Dashboard beschikbaar via https://netwerkdashboard.surfnet.nl voor

...

de gebruiker met de nieuwe rol ‘infraverantwoordelijke’ of 'infrabeheerder'

...

.

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

To gain access to the SURF Network Dashboard, a number of steps need to be completed just once. After access has been arranged, infrastructure managers ('infraverantwoordelijke') and infrastructure administrators ('infrabeheerder') of the institutions can use the SURF Network Dashboard.


Step 1: SURFconext manager sets up the link to the SURF Network Dashboard

Since April 2020, this step can be skipped by SURF institutions. SURF Network Dashboard provides insight into the SURFinternet services, therefore it was decided to link all SURF connected IdPs to the SURF Network Dashboard (see also SURFconext news

...

)

...

.

...

 • Logging in to the SURFconext Dashboard via https://dashboard.surfconext.nl;
 • Entering 'Network dashboard | SURFnet' in the search bar;
 • Clicking on 'Connect'. In carrying out this action, the SURFconext manager agrees to release several attributes for using the SURF Network Dashboard;
 • Accepting the conditions.

As soon as step 1 has been completed, the SURFconext connection team will create the link. This can take up to one working day.

No connection to SURFconext?

If your institution does not have its own connection to SURFconext, you will have to use

...

eduID. You can start directly with step 2.

Step 2:

...

Institutional contact person assigns the role of 'infrastructure manager' or 'infrastructure

...

manager'


The SURF Network Dashboard is only accessible to users

...

who have the Authorization role

...

'

...

infraverantwoordelijke' or '

...

infrabeheerder' in

...

...

institutional contact person (ICP) or his deputy the institution representative can assign

...

these roles to

...

1 or more users with a profile in

...

SURF Dashboard, or create a new profile with this role. You can recognize the institutional contact person (ICP) or his deputy the institution representative in the SURF Dashboard by the focus area (Aandachtsgebied) 'instellingsbevoegde'.

The

...

steps that the 'institution representative' will have to perform are:

 • Go to

...

 • SURFdashboard.
 • Search for the user
  • Add the role 'infrastructure manager' or 'infrastructure

...

  • manager' to this existing profile
 • Or if no profile exists for the user yet
  • Create a new profile

...

...

  • Add the role

...

  • "infrastructure manager

...

  • " or

...

  • "infrastructure manager" to this new profile

The SURF Network Dashboard will then be available via https://netwerkdashboard.surfnet.nl

...

for the user with the new role of 'infraverantwoordelijke' or 'infrabeheerder'.