Child pages
  • 2014-09-05

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Peter Havekes (Avans)
Frans Ward (SURFnet)
Kirsten Veelo (SURFnet)

Afwezig

Martijn Pleinaer
Bram Enning
Jaqueline Kok

Agenda

1) Transformatielaag

SURFnet heeft de mogelijkheden voor een transformatielaag verkend (zie verslag XXX). Er is verkennend overleg geweest met 2 leveranciers. Een mogelijke oplossing zou zijn om de voorbeeldimplementatie van de API uit te breiden met een Enterprise Service Bus (ESB) (bijv. Fuse Red Hat) en twee koppelingen naar veelgebruikte bronsystemen, zoals Osiris en Hippo CMS. We gaan ervan uit dat instellingen zelf de bronsystemen te koppelen.

UvA, HS Leiden, HS Inholland en Avans geven aan dat zij al een ESB gebruiken en dat het niet wenselijk is een nieuwe ESB in gebruik te nemen. Het is niet de bedoeling om 1 ESB te promoten. Zij zijn op zoek naar een proxy-achtige oplossing, een transformatielaag waarbij een scheiding bestaat tussen webservices en oAuth publicatie. Deze moet aan kunnen sluiten bij bestaande webservices. Als voorbeeld wordt genoemd: WSO2 API Manager.

Welke ESB's worden gebruikt binnen de verschillende instellingen?

HS Leiden gebruikt een standaard platform gebaseerd op Red Hat Fuse (wordt ook gebruikt door HS Utrecht met koppeling naar Osiris).

HS Inholland heeft WSO2 gekoppeld aan ScopeFormation, dit functioneert als ESB. Het is een tool die vanuit Syllabus+ de eigen dataconnector vervangt door een ScopeFormation module. Scopeformation heeft een presentatie gegeven op HO-Link 2014. De Syllabus+ tool wordt op veel hogescholen gebruikt.

UvA/ HvA gebruikt een API/ESB product van software AG, het pakket Webmethods. Dit is geen open source. Het ontsluit SIS-informatie, koppelt met backend systemen, deelt keys uit etc.

HAN maakt geen gebruik van een ESB. Zij hebben de webservices direct gekoppeld aan een centrale database.

...