Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tabs Container
directionhorizontal
Tabs Page
titleNederlands

Tutorials 

Klik en scroll naar beneden:

View file
nameCreating a Tutorial badge class - NL.pdf
height250

Functionaliteiten 

Expand
titleWat kan ik met de optie: "Voeg motivatie en/of bewijs toe" (Add motivation and/or evidence)?
 • Wanneer ik een aangevraagde edubadge wil uitreiken zie je een optie om hier een motivatie en/of bewijs toe te voegen. Door deze optie aan te klikken kan je aan de ontvanger een persoonlijke boodschap meegeven en/of informatie betreffende het bewijs wat hoort bij het verkrijgen van de uitgereikte edubadge. Het bewijs is een URL zijn dat verwijst naar bijvoorbeeld een scriptie. 
  • LET OP! Als je bewijs (URL) toevoegt zorg ervoor dat dit een persistent URL is en de link openbaar toegankelijk is. 
 • De motivatie/ het bewijs wordt in de uitgereikte edubadge meegenomen, maar de ontvanger heeft altijd de keuze om deze informatie wel of niet zichtbaar te maken wanneer deze de edubadge publiek maakt en deelt met anderen.
 • Standaard zijn deze motivatie/bewijs velden optioneel, maar bij het aanmaken van een badgeclass kan ervoor gekozen worden om deze velden verplicht te maken onder 'Extra opties'. Je kan het verplicht stellen voor uitreiking (docent) of voor de aanvraag (student). 
 • Wanneer je meerdere aangevraagde edubadges tegelijk wilt toe kennen, dan is het toevoegen van motivatie/bewijs niet mogelijk. Dit komt omdat het persoonlijke informatie is die je per edubadge wilt toevoegen. Selecteer je daarom meerdere aangevraagde edubadges tegelijk, dan zal de optie 'motivatie en/of bewijs toe' niet verschijnen.
    
Expand
titleIk wil op aanvraag of direct award aanvraag optie uitzetten.
Dit kan in je badgeclass. Dit is alleen mogelijk als er nog geen edubadges zijn uitgegeven. 
 • Ga naar de badge class 
 • klik op edit of badge class aanmaken 
 • Scroll naar beneden: 


Expand
titleKan ik oefenen in een demo omgeving?
Jazeker. Ga naar https://demo.edubadges.nl/login
Lees de instructies: 

View file
nameInstructie demo omgeving edubadges 202105.docx
height250

  

FAQ


Expand
title Kan ik de badge class aanpassen?
Ja, als je hiervoor de juiste rol en rechten hebt (badge class admin of editor). Let op: je kunt badge classes wijzigen zolang er nog GEEN badges zijn uitgereikt. Als dit wel het geval is raden we je aan een nieuwe badge class aan te maken binnen de issuer.
Expand
titleWaar kan ik zien welke rol en rechten ik heb in de applicatie?

Expand
titleOpmaak badge class

Maak je badge class mooi op. In deze badge class zie je de mogelijkheden
Tabs Page
titleEnglish

Tutorials 

Click and scroll:

View file
nameCreating a badge class.pdf
height250

Features

Expand
titleWhat can I do with the Add motivation and/or evidence option?
 • When awarding a requested edubadge, you will see an option to add a motivation and/or evidence. By clicking on this option, you can give the recipient a personal message and/or information about the evidence accompanying the award. The evidence is a URL that refers to a thesis, for example. 
  • PLEASE NOTE: If you add proof (URL), make sure it is a persistent URL and the link is publicly accessible. 
 • The motivation/evidence is included in the issued edubadge, but the recipient always has the choice to make this information visible or not when making the edubadge public and sharing it with others.
 • By default, these motivation/evidence fields are optional, but when creating a badge class, you can choose to make these fields mandatory under 'Additional options'. You can make it mandatory for awarding (teacher) or for requesting (student). 
 • If you want to award several requested edubadges at the same time, adding motivation/evidence is not possible. This is because it is personal information you want to add per edubadge. If you therefore select several requested edubadges at the same time, the option 'add motivation and/or evidence' will not appear.
    
Expand
titleI want to disable the enroll or direct award option.
You can do this in the badge class. This is only possible if there are no edubadges awarded yet. 
 • Go to the badge class 
 • click on edit or create badge class  
 • scroll down to: 


Expand
titleCan I practice in a demo environment?
Ofcourse! Go to https://demo.edubadges.nl/login
Read the instructions: 

View file
nameInstructie demo omgeving edubadges 202105.docx
height250

  

FAQ


Expand
titleCan I edit a badge class?
Yes, But only if you have the correct role and rights for this (badge class admin or editor). Note: you can edit badge classes as long as NO badges have been issued. If they have, we recommend you create a new badge class within the issuer.
Expand
titleWhere can I see what role and permissions I have in the application?
 
Expand
titleMark down your badge class

Make your badge class beautiful. In this badge class you see the possibilities.