Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Kennisnet biedt met Entree een federatie aan voor het primair-, voortgezet onderwijs en het MBO. Voor enkele MBO-instellingen geldt dat zij naast een koppeling met Entree Federatie, ook een koppeling met SURFconext hebben, omdat zij diensten uit beide federaties wensen te gebruiken.

Let op! Dit betreft een pilotproject. Instellingen die zowel diensten uit Entree als uit SURFconext gebruiken, kunnen het beste los met beide federaties koppelen.

Proefkoppeling tussen federaties

Om het voor deze MBO's makkelijker te maken, hebben Kennisnet en SURFnet een proefkoppeling gemaakt tussen de twee federaties, voor toegang tot Entree-diensten vanuit SURFconext. Hierdoor kunnen instellingen die zijn aangesloten op SURFconext, in potentie ook gebruik maken van diensten uit Entree Federatie.

Ondanks de overeenkomsten tussen de federaties (bijvoorbeeld de gebruikte techniek, SAML) zijn er ook verschillen (bijvoorbeeld de benodigde attributen die tussen instellingen en diensten worden uitgewisseld). De koppeling die momenteel tussen de 2 federaties bestaat, is dan ook een pilot. Gebruik je als instelling diensten uit beide federaties? Dan is het raadzaam om vooralsnog een losse koppeling met beide federaties te onderhouden.

SURFnet en Kennisnet zullen in de loop van 2017 en 2018 verder onderzoeken of uitbreiding van de proefkoppeling gewenst is.

Afspraken

SURFnet en Kennisnet hebben hierover afspraken gemaakt en deze vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast heeft Kennisnet een bewerkersovereenkomst getekend, om zorgvuldige en veilige uitwisseling van persoonsgegevens te waarborgen.

Meer info

Benieuwd naar welke partijen zijn aangesloten op Entree? Zie daarvoor de website van Kennisnet.

Vragen over deze samenwerking? Neem contact op met support@surfconext.nl.

  • No labels