Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SURFconext Gebruiksvoorwaarden


Version: December 2016

Algemeen

SURFconext is een dienst die via bij SURFnet aangesloten instellingen wordt aangeboden aan hun gebruikers. Met SURFconext hebben gebruikers eenvoudig toegang tot diensten van verschillende aanbieders. Gebruikers loggen in met hun instellingsaccount en hebben via single sign-on veilig toegang tot de diensten die hun instelling beschikbaar stelt.

 

Afspraken over het gebruik, beschikbaarheid en de werking van SURFconext zijn gemaakt met de verschillende instellingen. Van de gebruiker vragen we om zich te houden aan de in deze voorwaarden beschreven regels.

Regels omtrent gebruik SURFconext

1. Een account voor SURFconext is gekoppeld aan het account van een instelling en is strikt persoonlijk. Met instellingen is afgesproken dat het de gebruiker niet is toegestaan zijn account en daaruit voortvloeiende rechten aan een derde over te dragen of in gebruik te geven.

2. De gebruiker zal zich onthouden van ongeoorloofd gebruik. Hieronder wordt verstaan:

  • Handelingen in strijd met de wet, goede zeden, de openbare orde en regels voor zorgvuldige online communicatie;
  • Handelingen die onrechtmatig zijn tegenover derden, dan wel schade aan derden toebrengen;
  • Handelingen die inbreuk maken op rechten van derden, zoals intellectuele rechten en/of geheimhoudingverplichtingen.

3. Indien SURFnet een reden heeft om aan te nemen dat door bepaalde informatie of communicatie door gebruiker inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt op regels of verplichtingen als hierboven beschreven, is de gebruiker verplicht in overleg met SURFnet en de betrokken instelling de bedoelde inbreuk zo snel mogelijk te beëindigen en/of voor de toekomst te voorkomen.

4. SURFnet is gerechtigd, na overleg met de betrokken instelling, de toegang tot SURFconext, geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten, of voor de continuering daarvan nadere voorwaarden te stellen, indien:

  • Gebruiker naar het oordeel van SURFnet van SURFconext gebruik maakt of dreigt te maken op een wijze die in strijd of mogelijk in strijd is met deze regels en gebruiker na een mededeling geen passende maatregelen heeft genomen om het bedoelde gebruik te staken of te voorkomen;
  • Dat voor SURFnet nodig is om aan een wettelijke verplichting of een rechterlijke beslissing te voldoen, dit ter beoordeling van SURFnet;
  • De beschikbaarheid van SURFconext door de wijze waarop de gebruiker gebruik maakt van SURFconext voor andere gebruikers zou kunnen worden verhinderd of beperkt.

 

SURFnet is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door de gebruiker of een derde wordt geleden als gevolg van buitengebruikstelling van SURFconext op grond van deze regel.

 

5. SURFnet heeft tevens het recht overige maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om SURFnet, overige gebruikers en/of derden tegen schade, hinder of inbreuken op rechten te beschermen.

6. SURFnet is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking SURFconext (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor noodzakelijk door SURFnet te verrichten aanpassingen en/of verbeteringen van SURFconext.

Persoonsgegevens en privacy

SURFnet verwerkt namens aangesloten instellingen persoonsgegevens van hun gebruikers. Op verzoek van de instelling of gebruiker wordt een set aan persoonsgegevens (attributen) vrijgegeven aan een gekoppelde Service Provider, om gebruik van de dienst van die Service Provider mogelijk te maken. SURFnet verwerkt deze attributen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving. Hierover zijn afspraken gemaakt met de instellingen. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de verschillende partijen binnen SURFconext (instellingen, Service Providers en SURFnet) is te vinden in de Privacy Policy van SURFconext.

Inzicht in welke attributen jouw instelling heeft, welke Service Providers welke attributen van jou ontvangen en de verschillende bewaartermijnen, is te vinden op de Profile Page van SURFconext.

Support en vragen

Gebruikers kunnen bij problemen met SURFconext terecht op de Support pagina of er kan contact worden opgenomen met de helpdesk: help@surfconext.nl.

Bij vragen of verzoeken omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunnen gebruikers terecht bij hun instelling.

 

  • No labels