Gegevens
||Id         | 5.7 |
||Naam (nl)     | _Beoogde leeftijdsgroep_ |
||Naam (en)     | *Typical Age Range* |
||V / A / O / X / B | {color:grey}*O*{color}| 
||Cardinaliteit   | n (5) |
||Datatype      | [langstring]|
||SPM        | 1000 | 
||Coderingsstandaard | zie "[Waardeverzameling|http://wiki.surffoundation.nl/display/nllom/5.7+Typical+Age+Range#5.7TypicalAgeRange-waardeverz]" |
|| Volgorde | ongeordend ||
Definitie

Leeftijd van de beoogde gebruiker.

Waardeverzameling

Getal of getallenbereik. (x[-y|-*|+])|*, waarbij x<y en x en y positieve gehele getallen zijn.
Een getal heeft de eenheid jaar.
Bij een getallenbereik is het bereik inclusief zowel het jaar dat de ondergrens bepaalt als het jaar dat de bovengrens bepaalt.
Het attribuut xml:lang bevat verplicht de waarde x-none.

Opmerkingen

Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lowercase.

Voorbeelden

Voorbeelden van mogelijke waarden voor getal zijn:

Voorbeelden van mogelijke waarden voor getallen bereik zijn:

Opmerkingen ten aanzien van de import:
Systemen moeten bij de import van metadata ook met andere waardes van dit veld om kunnen gaan, bijvoorbeeld "pubers" en "volwassenen". In dat geval moet die waarde als reguliere taaltekenreeks worden behandeld.

Opmerkingen ten aanzien van het zoeken:
Bij het zoeken op leeftijd moet een systeem in eerste instantie uitgaan van getal of een getallenbereik, waarbij echter de velden met een afwijkende waarde ook altijd getoond moeten worden. Deze waarde kan namelijk toch relevant zijn.

Voorbeeld: Je zoekt naar lesmateriaal voor mensen van 16 jaar en ouder:

(...)
 <typicalAgeRange>
  <string language="x-none">8-13</string>
 </typicalAgeRange>
(...)
(...)
 <typicalagerange>
  <langstring xml:lang="x-none">8-13</langstring>
 </typicalagerange>
(...)

Aanvullende beschrijving: duidelijker dat onder- en bovengrens in een bereik worden meergerekend.