Standards

Categorie type

Standaard

Community

Profiel (in HTML)

Versie (in PDF)

Communicatie

OAI-PMH

WO

DARE Use of OAI-PMH

1.2

Data formaten

 

 

 

 

Metadata

Simple Dublin Core

WO

DARE Use of DC

2.0 + addendum

 

 

HBO

 

 

 

Qualified Dublin Core

HBO

Kennisbank Publicaties

ß

 

 

HBO

Kennisbank Scripties

1.3

 

IEEE-LOM

WO

Lorelom

1.8

 

MODS

WO

Use of Mods

1.0

Beveiliging

 

 

 

 

Structuur

DIDL

WO

MPEG21 DIDL

3.0

 

OAI-ORE

WO

Objectmodel Enhanced Publications

 

Semantics

info:eu-repo

WO

Namespace info:eu-repo

 

Identifier

URN-IBN

WO

komt nog

 

Organizations

Inhoud
Gerelateerde Links

DRIVER Guidelines